Hoạt động giới thiệu chia sẻ sách của học sinh trường tiểu học Kim Thành

Giới thiệu chia sẻ sách của học sinh tiểu học trong hoạt động ngoài giờ lên lớp