Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Thịnh

nan-thanhchuong-thcsthanhthinh@edu.viettel.vn