Thông báo khung thời gian năm học 2021-2022 áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 2960 ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An

Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

và giáo dục thường xuyên

Bài viết liên quan