SỐ 23: Vần oanh, oach, oat, oăt | Cho bé làm quen với Tiếng Việt | DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 1