Tạo tính đột phá, Ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Ngày 18/9, UBND tỉnh Nghệ An, đã ban hành Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021, trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ngành GD&ĐT, các sở ban ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ và  giải pháp chủ yếu là: Đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp; công tác quản lý nhà nước, quản trị trường học; Xây dựng quy hoạch, triển khai kế hoạch phát triển giáo dục đảm bảo quy mô hợp lý; Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; Triển khai hiệu quả những nhiệm vụ và giải pháp chung đối với các cấp học, đảm bảo hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục; Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của từng cấp học.
Năm học 2020 – 2021, là năm học có ý nghĩa hết sức quan trọng. Năm học chào mừng Đại hội Đảng các cấp, năm học đầu tiên thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và cũng là năm học Ngành Giáo dục chính thức thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu từ lớp 1. Để thực hiện thành công nhiệm vụ năm học, từng cấp học cũng đã được chỉ đạo triển khai một cách cụ thể. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ngành có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; đề nghị các cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Hội nghị Tổng kết năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 -2021

Đối với Giáo dục mầm non: Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, hỗ trợ tăng tỷ lệ huy động trẻ, tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo dưới 5 tuổi; tiếp tục chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống bạo lực học đường theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt; Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, chỉ đạo hiệu quả chương trình sữa học đường cho trẻ mầm non; đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ theo phương châm “lấy trẻ làm trung tâm”; chuẩn bị tốt về thể chất, tâm lý, kỹ năng cơ bản để trẻ lên học lớp Một có chất lượng; quan tâm chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non ở vùng miền núi, dân tộc; quan tâm các hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đối với Giáo dục tiểu học: tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tổ chức dạy học, giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, cho tất cả học sinh lớp 1 trên địa bàn, đảm bảo chất lượng, chú ý học sinh vùng khó khăn. Tiếp tục chỉ đạo phát triển quy mô và nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày phù hợp với điều kiện vùng miền, đảm bảo lộ trình thực hiện chương trình những năm tiếp theo. Tăng cường triển khai tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo; giáo dục kỹ năng sống, các mô hình câu lạc bộ, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh nhằm phát triển năng lực, phẩm chất người học. 
Đối với Giáo dục trung học: Cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng tự chủ, đổi mới, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; duy trì nâng cao chất lượng PCGD THCS; tăng cường công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ phương pháp dạy học, đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy - học.  
Với Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp: Phái bảo đảm cơ hội học tập cho mọi người, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, các đối tượng chính sách được học tập nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục duy trì bền vững và nâng cao chất lượng công tác phổ cập, xóa mù chữ...
Để triển khai thành công 6 nhiệm vụ trong tâm và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cấp học, Ngành GD&ĐT Nghệ An phải thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, đó là: Chỉ đạo, triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo nghiêm túc, đồng bộ, khoa học và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục chọn khâu ứng dụng công nghệ thông tin để tạo hiệu quả thực hiện chủ trương xây dựng chính phủ điện tử, năm đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo chính xác, nhanh gọn, minh bạch, phòng tránh nhũng nhiễu, thích ứng với yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 và nhiệm vụ đột phá thứ ba là Tạo điểm nhấn cho năm đầu tiên thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đảm bảo yêu cầu đề ra; quan tâm đúng mức công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị dạy học; giải quyết các vấn đề về biên chế, chế độ chính sách, kinh phí; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học; triển khai xây dựng các nhà trường thân thiện, an toàn, đạt chuẩn quốc gia; tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 
Với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phải phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo Phòng GD&ĐT tham mưu hướng dẫn các cơ sở giáo dục, các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, đặc biệt các nhiệm vụ về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, về cải cách hành chính và phòng chống dịch bênh COVID-19; đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong các đơn vị giáo dục; đặc biệt các đơn vị còn sai phạm về thu, chi, dạy thêm, học thêm và còn để xẩy ra bạo lực học đường.
Chỉ thị năm học 2020 -2021, cũng đa yêu cầu các các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc tỉnh, tổ chức triển khai quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục; phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập của người học. Đa dạng hóa các ngành, nghề đào tạo tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của người học và phù hợp yêu cầu sử dụng lao động trong giai đoạn hiện nay; quan tâm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực với các tỉnh bạn trong khu vực.
                                                                      Nguyễn Trọng Hoàn