Sở GD&ĐT Nghệ An, tăng cường bồi dưỡng giáo viên qua môi trường mạng

Nội dung các mô đun bồi dưỡng được thực hiện trên hệ thống quản lý bồi dưỡng qua mạng do Sở GDĐT phối hợp với Viettel Nghệ An cung cấp tài khoản bồi dưỡng cho giáo viên và cán bộ quản lý, thông qua phần mềm Quản lý nhà trường của Viettel (SMAS 3.5) được đồng bộ lên hệ thống bồi dưỡng LMS/TEMIS do Viettel xây dựng.

Ngày 15/4, Sở GD&ĐT Nghệ An triển khai công tác tự bồi dưỡng qua mạng, kết hợp với tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn cho giáo viên, cán bộ quản lý trong triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018

 Theo đó, việc bồi dưỡng giáo viên được thực hiện theo Công văn số 1201/BGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 212/KH-SGDĐT ngày 07/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm 2020, thời gian phấn đầu hoàn thành đợt 1 trước ngày 71/7/2020. Việc tổ chức bồi dưỡng được triển khai cụ thể cho hai đối tượng là giáo viên và cán bộ quản lý. Trong đó tổ chức bồi dưỡng cho tất cả giáo viên nội dung mô đun 1, theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT với thời lượng: 40 tiết. Đối với cán bộ quản lý: Tổ chức bồi dưỡng cho tất cả cán bộ quản lý nội dung mô đun 1: “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông”, cũng với thời lượng 40 tiết.

Giáo viên Trường THPT Nam Yên Thành, thực hiện chương trình tự bồi dưỡng giáo viên

Việc bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý được thực hiện theo hình thức tự bồi dưỡng qua mạng kết hợp với tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường hoặc cụm trường. Các Phòng GDĐT, các nhà trường huy động và bảo đảm chế độ, điều kiện cho đội ngũ giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ theo đúng hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2019. Trong đó phải chú trọng đến công tác tự bồi dưỡng qua môi trường mạng. Nội dung các mô đun bồi dưỡng được thực hiện trên hệ thống quản lý bồi dưỡng qua mạng do Sở GDĐT phối hợp với Viettel Nghệ An cung cấp tài khoản bồi dưỡng cho giáo viên và cán bộ quản lý, thông qua phần mềm Quản lý nhà trường của Viettel (SMAS 3.5) được đồng bộ lên hệ thống bồi dưỡng LMS/TEMIS do Viettel xây dựng.

                                                                     Nguyễn Trọng Hoàn