Lớp 2: TIẾNG ANH |Bài 7: Cách diễn đạt các hoạt động thường làm khi rảnh rỗi | VTV7