Lớp 2: TIẾNG ANH | Bài 13: Học từ vựng về hình dạng | VTV7