Thông báo tạm dừng hoạt động các trung tâm Tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống, HĐNGCK và các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

Công văn 1617/SGD&ĐT-VP ngày 16/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

V/v tạm dừng hoạt động các trung tâm Tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống, HĐNGCK và các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập