Thông báo (số 1): Danh sách nộp hồ sơ và những người đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022

Thông báo số 109/TB-SGD&ĐT-HĐTD ngày 27/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

về Danh sách hồ sơ và người đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm học 2021-2022