Thông báo nội dung kiểm tra, sát hạnh xét tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 (theo Kế hoạch 334/KH-SGD&ĐT ngày 02/3/2022 của Sở GD&ĐT Nghệ An)

Nội dung kiểm tra, sát hạnh xét tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 (kèm theo Kế hoạch 334/KH-SGD&ĐT ngày 02/3/2022 của Sở GD&ĐT Nghệ An)

Bài viết liên quan