Thông báo nội dung kiểm tra, sát hạch xét tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông báo nội dung kiểm tra, sát hạch xét tuyển dụng viên chức năm 2021 (Theo Kế hoạch  991/KH-SGD&ĐT  ngày 24/5/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An)