Thông báo lịch làm việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022

Thông báo lịch làm việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022  (Kèm theo Quyết định 616/QĐ-SGD&ĐT ngày 21/6/2021