Thông báo Kết quả Kỳ thi chọn HSG tỉnh lớp 9, năm học 2021-2022

Công văn số 556/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 28/3/2022 của Sở GD&ĐT Thông báo Kết quả Kỳ thi chọn HSG tỉnh lớp 9, năm học 2021-2022 (File kết quả đính kèm)

Bài viết liên quan