Thông báo Kết quả dự tuyển viên chức vòng 2 và dự kiến danh sách những người trúng tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2021-2022

Thông báo số 118/TB-SGD&ĐT-HĐTD ngày 14/7/2021 của Sở GD&ĐT Nghệ An

Kết quả dự tuyển viên chức vòng 2 và dự kiến danh sách những người trúng tuyển viên chức 

các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2021-2022