IFO Recap | Cơ trưởng Quang Đạt, Ca sỹ Orange và đại sứ Phạm Sanh Châu