Tiến sỹ Lã Thanh Huyền và mối lương duyên với học sinh người Mông huyện Kỳ Sơn| NTV