Sở GD&ĐT Nghệ An kiên quyết xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có sai phạm thực hiện không đúng các khoản thu năm học 2021-2022

Đối với những khoản thu theo quy định, đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện việc giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng một thời điểm, đó là chỉ đạo của Sở GD&ĐT Nghệ An tại Công văn số 2226 ngày 26/10 về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu năm học 2021-2022 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mặc dầu vào đầu tháng 9 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1828/SGD&ĐT-KHTC về việc hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2021-2022 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Bên cạnh những đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, vẫn còn có còn cơ sở giáo dục thực hiện chưa nghiêm túc như thu sai quy định, thu một số khoản khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tạo dư luận không tốt trong nhân dân và làm ảnh hưởng đến uy tin của Ngành Giáo dục, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Để chấm dứt tình trạng trên, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các huyện, thành, thị, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện đúng qui định về các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, không để xảy ra tình trạng thu sai, thu gộp… gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị và đời sống của nhân dân trên địa bàn; tiếp tục tổ chức, quán triệt và phổ biến rộng rãi các nội dung đã được hướng dẫn tại các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó lưu ý:  

Đối với những khoản thu theo quy định, đề nghị các cơ sở giáo dục các cơ sở giáo dục thực hiện việc giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng một thời điểm. Riêng với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường: Có kế hoạch tổ chức dạy học phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và cắt giảm tiết kiệm tối đa các chi phí để tiết giảm các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục không cần thiết; tính toán mức thu hợp lý khoản thu dịch vụ trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học theo nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục với phụ huynh học sinh.

Riêng đối với các khoản đóng góp tự nguyện liên quan đến việc đảm bảo cơ sở vật chất trong các nhà trường, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch trung hạn và nhu cầu nguồn lực cần huy động, trên cơ sở đó có lộ trình từng năm trong việc huy động lồng ghép các nguồn lực để đầu tư tăng cường CSVC nhà trường. Việc vận động tài trợ từ phụ huynh có con đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn cần cân nhắc thời điểm cho phù hợp. Nghiêm cấm các cơ sở giáo dục thực hiện việc thu tiền khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thủ trưởng các đơn vị trường học thực hiện việc cam kết không thu các khoản thu trái với quy định, không tùy tiện đặt ra mức thu, các khoản thu, các loại quỹ trái quy định trong trường học. Đồng thời Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các nhà trường không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Một góc sân vườn trường mầm non huyện Nghĩa Đàn 

Cũng để kịp thời chấn chính những sai phạm (nếu có) của các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý và đề nghị UBND cấp huyện thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Trên cơ sở đó xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có sai phạm, đặc biệt người đứng đầu đơn vị đã để xảy tình trạng thu, chi không đúng quy định.

                                                                           Nguyễn Trọng Hoàn