Nghệ An tổ chức cuộc thi trực tuyến về “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát TTHC và cung cấp, sử dụng dịch vụ công”

Tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An năm 2020 về “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2020.

Cuộc thi nhằm mục đích tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/2019/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời thông qua cuộc thi phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về hoạt động kiểm soát TTHC và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cơ bản của cá nhân, tổ chức, trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi thực hiện TTHC và cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật khi thực hiện TTHC.

 Lãnh đạo cốt cán Sở GD&ĐT họp triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính năm 202

          Hình thức cuộc thi được triển khai dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An. Cuộc thi bắt đầu được diễn ra từ 8 giờ 00 phút ngày 04/5/2020 (thứ hai) và kết thúc vào 8 giờ 00 phút ngày 01/6/2020 (thứ hai).  Đối tượng dự thi bắt buộc    bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, trừ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác ở vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn không có điều kiện kết nối mạng internet (Sở GD&ĐT sẽ tổng hợp, đánh giá, biểu dương những đơn vị tích cực tham gia và phê bình, nhắc nhở đối với các đơn vị có số lượng tham gia dự thi thấp).

    Kết thúc cuộc thi, ngoài các giải cá nhân, giải tập thể, Ban Tổ chức xét thành tích đóng góp của các tập thể, cá nhân trong việc tổ chức triển khai cuộc thi lựa chọn, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng một số tập thể, cá nhân tiêu biểu.

 

                                        Nguyễn Trọng Hoàn

 

Bài viết liên quan