Quyết định về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 hằng năm

Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia