Ngành Giáo dục triển khai Phong trào thi đua đặc biệt

“Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”

Hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID- 19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 27 tháng 10 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã  ban hành kế hoạch số 1176/KH-BGDĐT triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”.

Phong trào nhằm mục đích phát huy sức mạnh của toàn ngành Giáo dục để chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19, hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm học, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quyết định số 2559/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình hành động triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Theo đó, phong trào thi đua tập trung vào những nội dung chính như sau:

Thứ nhất, đối với trường học, cơ sở giáo dục: Tập thể lãnh đạo nhà trường chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp linh hoạt nhằm sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong nhà trường, phù hợp với điều kiện thực tiễn dịch bệnh tại địa phương và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học. Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo, nhân viên trường học để hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu chuyển trạng thái hoạt động theo từng cấp độ dịch.Căn cứ phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn để quyết định hình thức, phương pháp tổ chức dạy học phù hợp. Có nhiều hình thức thiết thực để hỗ trợ các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương kịp thời những tấm gương học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Phối hợp giữa gia đình và nhà trường chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên bảo đảm an toàn, hiệu quả trong thời gian học trực tuyến, qua truyền hình, giao bài tự học.

Động viên, khích lệ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành Giáo dục, học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh nâng cao ý thức công dân, tự giác, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống đại dịch COVID-19.

Thứ hai, đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên: Từng cá nhân thực hiện đồng bộ, đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các yêu cầu của Bộ Y tế, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; đồng thời đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua các khó khăn để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên tích cực thi đua xây dựng hệ thống bài giảng chất lượng tốt, sản xuất các bài giảng video, kho học liệu điện tử chia sẻ theo hướng tạo lập kho dữ liệu mở dùng chung toàn ngành, tăng tính thích ứng, khả năng tự học và trải nghiệm đối với người học. Thi đua đổi mới, sáng tạo để có thêm nhiều công trình nghiên cứu, sản phẩm khoa học có giá trị thực tiễn tham gia vào hoạt động phòng, chống dịch bệnh, cứu chữa cho người dân.

Học sinh, sinh viên, học viên có ý thức chủ động, tích cực, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện và khởi nghiệp; có kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng.

Thứ ba, đối với các cơ quan quản lý giáo dục các cấp: Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, tinh thần đoàn kết thống nhất, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của chính quyền địa phương; đồng thời quan tâm công tác cải cách hành chính, bảo đảm chất lượng, hiệu quả giáo dục.Chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch năm học và hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai hoạt động giáo dục, đào tạo an toàn, linh hoạt; quan tâm hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Chú trọng công tác động viên, khích lệ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh nâng cao ý thức công dân, tự giác, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh và chung sức, đồng lòng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, đẩy mạnh cải cách hành chính và trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo; chú trọng đề xuất khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp.

Thứ tư, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, đơn vị trong công tác chỉ đạo thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19 và thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn cho người học và giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục, không để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh trong nhàtrường.

Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành Giáo dục và học sinh, sinh viên. Tích cực triển khai các hoạt động chăm lo sức khỏe học đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao khả năng kháng dịch của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động trong ngành và học sinh, sinh viên, học viên.

Căn cứ vào nội dung thi đua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã xây dựng 06 tiêu chí thi đua phù hợp với đối tượng cụ thể và có quy định để khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, nhằm biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các hình tiêu biểu, các hoạt động đổi mới, sáng tạo trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 và trong quản lý, giảng dạy, học tập trên phạm vi cả nước.

Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ hướng dẫn triển khai phong trào thi đua đặc biệt này trong ngành giáo dục Nghệ An, nhằm cụ thể hoá các nội dung phù hợp với địa phương, đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu kép trong năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo.

Nguyễn Thị Thu