Lớp 1: TIẾNG ANH 1 | Bài 19: Cách hỏi đáp với mẫu câu “How many?” | VTV7