PHÒNG GD & ĐT NGHĨA ĐÀN

TRƯỜNG MN NGHĨA BÌNH

        Số   06 / BC- MN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

         Nghĩa Bình ,ngày 14 tháng  5  năm 2019

                                    BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

 

 Thực hiên công văn Số 147/GD&ĐT-GDMN  ngày  9/5/2019.Công văn 1946 về hướng dẫn báo cáo tình hình GDMN, năm học 2018 – 2019

    Căn cứ vào thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của nhà trường. Trường MN Nghĩa Bình  xin báo cáo như sau:

  1. Đặc điêm tình hình

- Trường mầm non xã Nghĩa Bình được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I vào năm 2017 .Đang thực hiện kiểm định  công nhận  mức độ 2.         

II. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học

1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

- Chi bộ cùng với nhà trường đã chỉ đạo CBGVNV thực hiện  tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" gắn với thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tập trung vào các nội dung nâng cao đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của nhà giáo. Thực hiện nghị quyết 29 về đổi mới căn bản GD…

+ 100% CBGVNV đăng ký nội dung thi đua vào đầu năm học và viết bài thu hoạch vào cuối năm học để làm tiêu chí xếp loại cuối năm, gắn vào công tác thực tiện hàng  ngày, Nhiều đ/c đã tích cực trong công việc: như đ/c Hương, đ/c Dung, Đ/C Trang, đ/c Bảy…, luôn hòan thành và tự giác,  năng động trong công việc, các cô rất chú ý đến bảo đảm an toàn cho trẻ, 100% trẻ đảm bảo an toàn.

- Việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo, việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí  học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo; những vụ, việc vi phạm quy chế chuyên môn, đạo đức nhà giáo đã được giải quyết xử lý.

+ Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, luôn trau dồi đạo đức, tác phong, lối sống, lề lối lằm việc, chấp hành đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước.

- Việc đẩy mạnh các giải pháp xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; việc lồng ghép các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động giáo dục, các hoạt động ngoại khoá của nhà trường, địa phương...

+Công tác xanh –Sạch – Đẹp trong nhà trường luôn được chú trọng, đều giao chỉ tiêu cho từng lớp để trồng hoa, cây xanh, chăm sóc hàng ngày, tạo môi trường sạch ,đẹp trong và ngoài lớp, lồng ghép các nội dung giáo dục vào tiết học, căc hoạt động, vui chơi, qua các ngày lễ hội, cho các cháu tham quan.Dạ goại.

+ Kết hợp Công đoàn triển khai và giao nhiệm vụ cho đoàn viên chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, phối hợp với ban chấp hành hội cha mẹ học sinh lao động vệ sinh để làm “xanh - sạch - đẹp” sân trường.  

Tiếp tục lồng ghép, các nội dung giáo dục tích hợp để thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Chương trình GDMN: Giáo dục kỹ năng sống; giáo dục an toàn giao thông; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo; giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai, phù hợp với điều kiện địa phương và đối tượng trẻ. Tổ chức các buổi, thăm quan trường Tiểu học…..

2.Kết quả của việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục mầm non.

Phát huy tốt công tác quản trị của hiệu trưởng trong xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, kiểm tra nội bộ và đánh giá trường học, đánh giá xếp loại CB,GV,NV, tập trung quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng chăm sóc, giáo dục trong các sơ sở GDMN, chỉ đạo thực hiện một cách khoa học, phù hợp, theo quy định.

         - 100% CB,GV,NV đầu năm ký cam kết không vi phạm các chuẩn mực văn hóa ứng xử và giao tiếp, có uy tín trong đồng nghiệp và nhân dân, không có đơn thư khiếu kiện.

- 100% CBQL ứng dụng CNTT hiệu quả trong chỉ đạo và quản lý phần mềm,

- CBQL phải gương mẫu trong mọi hoạt động, tổ chức CB,GV,NV đầu năm ký cam kết không vi phạm các chuẩn mực văn hóa ứng xử và giao tiếp, có uy tín trong đồng nghiệp và nhân dân.Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ; các quy định về thu chi tài chính; thực hiện 3 công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT

 

3. Phát triển mạng lưới  trường lớp, tăn tỷ  lệ huy động:

- Quy mô phát triển: Số lượng trường, lớp, tỉ lệ trẻ đến trường

Tổng số học sinh 235 cháu. MG 181. Nhà trẻ 54

 Tổng số nhóm, lớp: 8 ( So với năm trước  không tăng, không giảm)

 Số lớp mẫu giáo 06. Trong đó số lớp mẫu giáo 5 tuổi: 02 lớp, 4 tuổi 2 lớp, 3 tuổi 2 lớp

- Nhà trẻ 2 lớp  54 cháu

* Tỷ lệ huy động chung;

Trẻ Mẫu giáo  181/169 tỷ lệ 107% ( cháu xã khác đến học)

Trẻ nhà trẻ 54/162tỷ lệ 62 %

4. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

Thực hiện NĐ số 20/2014/NĐCP ngày 23/4/2014Về PC xóa mù chữ. TT số 07/2016/TT- BGD&ĐT ngày 22/3/2016 của BGD&ĐT về nội dung quy trình công nhận PCGD. CV số  1976/SGD&ĐT ngày 16/10/2018 về thực hiện PC trẻ 5 tuổi

- Công tác điều tra, thực hiện hồ sơ phổ cập, cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMNTNT trên hệ thống phần mềm quản lý phổ cập giáo dục theo phân cấp quản lý;

+ Đã điều tra chính xác, số liệu đúng, phối kết hợp 3 cấp học nhập dữ liệu đầy đủ cập nhật kịp thời. Hồ sơ được lưu giữ đầy đủ chính xác.

 - Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi trong địa bàn ra lớp 57/57 cháu, đạt 100%

- Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN( Tại trường) 57/57 cháu, đạt 100%;

- Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học chuyên cần đạt 98-99%;

-  2/2 lớp có đủ bộ thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện chương trình GDMN.

-  2/2 lớp có bộ phần mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin.

- 6/6 GV 5 tuổi có trình độ đạt chuẩn - Đạt tỉ lệ 2GV/lớp.

- Có đủ phòng học, công trình vệ sinh cho trẻ em 5 tuổi

- Kết quả đạt chuẩn PCGDMNCTENT năm 2018.

         - Việc kiểm tra, đánh giá, công nhận, duy trì PCGDMNTNT;

+ Hằng năm được triển khai việc kiểm tra, đánh giá, công nhận, duy trì PCGDMNTNT đầy đủ kịp thời. Kiểm tra đánh giá, công nhận đúng quy trình, từ cấp xã, huyện, sở.

5. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường

- Quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBQL, GV, phụ huynh trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường “học bằng chơi” cho trẻ tại trường, lớp mầm non, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

- Thực hiện phòng chống tai nạn thương tích theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT- BGDĐT, ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hằng năm, tiến hành kiểm tra rà soát các tiêu chí theo Thông tư, tăng cường về CSVC và các điều kiện để được hoạt động, trình Phòng giáo dục-UBND huyện cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường “học bằng chơi” cho trẻ tại trường, lớp mầm non, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

- Công tác tuyên truyền, học tập bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về nội dung quản lý điều kiện hoạt động cơ sở GDMN và đảm bảo an toàn. Đã tổ chức và tham gia các lớp tập huấn, với sự tham gia của tất cả CBGV, nhân viên, cụ thể:

+ Tham gia các lớp Học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổng kết NQ 29/TW, tập huấn công tác quản trị cho CBQL, triển khai nhiệm vụ năm học (Trực tuyến). Tập huấn công tác truyền thông, an ninh mạng, bí mật nhà nước và văn thư lưu trữ; Tập huấn "Duy trì, nâng cấp, hỗ trợ quyết toán phần mềm kế toán HCSN MiSA Mimosa.NET 2019”. Phối hợp Phòng Y tế huyện tập huấn công tác bán trú và ATTP, Công an huyện tập huấn công tác PCCC …

6. Chất lượng hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ

a. Về hoạt động chăm sóc.

- Thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú và chuyên đề nâng cao chất lượng phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” theo chương trình GDMN. 100% cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên của nhà trường được tập huấn về chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ và  thực hiện "Phòng chống suy dinh dưỡng" cho trẻ.

- 100% trẻ đến trường được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng. Sử dụng “Sổ theo dõi sức khỏe” cho trẻ mầm non theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Cuối năm học tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng  ở nhà trẻ không có.  mẫu giáo 0,3%. và suy dinh dưỡng thể thấp còi nhà trẻ không có, mẫu giáo thấp còi 0.2%. Khống có  trẻ thừa cân béo phì.

- Tăng cường  mua  sắm thêm CSVC, trang thiết bị bán trú, tổ chức kiểm tra giám sát bếp ăn hàng ngày;  trường được cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, công khai tài chính rõ ràng minh bạch.

* Về quản lý hoạt động giáo dục trẻ

- Xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo văn bản hướng dẫn 1814/ SGD&ĐT- GDMN, ngày 18/09/2018 của Sở GD&ĐT - GDMN về việc hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN và quy định hệ thống hồ sơ trong các cơ sở giáo dục mầm non năm học 2018-2019; Đảm bảo định hướng chung của chương trình khung của Bộ GD&ĐT, sở GD&ĐT đảm bảo phù hợp và linh hoạt tại địa bàn huyện.

Tổ chức và tham gia thi cấp trường, huyện; Hội thi “Cô nuôi giỏi” từ trường đến huyện và Giao lưu “Gia đình tý hon” có sự tham gia của trẻ, phụ huynh và giáo viên.

Kết quả: Hội thi Cô nuôi giỏi đạt giải nhất cấp cụm và giải Ba cấp Huyện

             Giao lưu “Gia đình tý hon” đạt giải Ba và 1 trẻ đạt giải Cá nhân xuất sắc

7. Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

- Cơ cấu, diện tích phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh và hiên chơi phòng  để phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định là phù hợp. Cơ bản phòng học, các phòng chức năng được xây dựng, cải tạo đủ diện tích, có hiên trước, sau bảo đảm.

- Quy định về phòng cháy chữa cháy đối với trường và nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập của các loại hình được thực hiện nghiêm túc. Tất cả CBQL, GV NV được tập huấn công tác PCCC,  trường được thiết kế, xây dựng đảm bảo các quy định PCCCC và có đầy đủ hồ sơ, trang thiết bị PCCC.

Tổng số phòng học: 8

Tổng số phòng chức năng: 09 (Phòng HT: 01; Hiệu phó: 01; văn phòng: 01; Y tế: 01; bếp : 01, phòng Nghệ thuât, 1, CNTT : 1, nhà vận động 1, phòng bảo vệ 1). Trong năm xây mới thêm 1 văn phòng và 1 phòng học

Tổng số phòng vệ sinh cho trẻ: 8; Công trình VS đạt yêu cầu: 8;

+ 100% giáo viên và 97% học sinh có ý thức tốt biết sự dụng và quản lý tài sản TBDH, ĐDĐC.

+ 100% các nhóm lớp sắp xếp mã hóa đồ dùng đồ chơi vào các thùng xốp gọn gàng ngăn nắp dễ lấy dễ cất để dúng nơi quy định.   

+  100% nhóm lớp có đầy đủ các giá góc để trương bày đồ dùng đồ chơi theo chủ đề chủ điểm hàng tháng.

+  Cán bộ quản lý có đủ sổ sách theo dõi quản lý tài sản các nhóm lớp, các bộ phận.

+  100% giáo viên sử dụng thiết bị đồ dùng đồ chơi có ý thức giữ gìn, bảo quản ngăn nắp, thường xuyên lau chùi vệ sinh sạch sẽ.

+ 100% trẻ các độ tuổi được học tập sử dụng các thiết bị đồ dùng đồ chơi theo yêu cầu.

+  Hướng dẫn và giao trách nhiệm cho các giáo viên xây dựng kế hoạch, tổ chức mua sắm, tự làm, bảo quản và triển khai sử dụng có hiệu quả TBDH, ĐDĐC; hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn đối với thiết bị, đồ chơi ngoài trời đã trang bị, tránh lãng phí.

+ Chỉ đạo chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc bảo quản, khai thác sử dụng TBDH, ĐDĐC tại các nhóm lớp, có phân tích nguyên nhân của việc khai thác, sử dụng hiệu quả và tìm ra nguyên nhân, trách nhiệm của các nhóm lớp, các bộ phận sử dụng bảo quản không hiệu quả gây hư hỏng, thất thoát...để có hình thức xử lý phù hợp.

8. Phát triển đội ngũ CBQL,GV,NV

- Tổng số CBGVNV: 20 đ/c 

+ Trong đó: CBQL: 02 đ/c; GV: 16đ/c, nhân viên : 02 đ/c (HĐ nấu ăn : 05 cô nuôi; 01 bảo vệ)

+ Trình độ CM: + Quản lý: ĐH:2

 GV: Đại học 7, Cao đẳng 3. Trung cấp 6

Nhân viên; ĐH 1. TC 1.

Nhân viên hợp đồng nấu ăn: TC: 05.

+ Đảng viên: 10 đ/c (CBQL: 02 đ/c; Giáo viên: 07 đ/c; Nhân viên: 01 đ/c )

- Chỉ đạo toàn trường thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức và kỹ năng giao tiếp của nhà giáo, ứng xử xã hội đối với giáo viên mầm non; phê phán và xử lý nghiêm các hành vi ứng xử thô bạo, thiếu nhân văn trong nhà trường. Trong năm không có xảy ra trường hợp bạo hành trẻ, cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện nghiêm túc và có chất lượng chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, năng lực thực hành cho cán bộ, giáo viên:

Kết quả: +  CBQL giáo viên được đánh giá xếp loại Học tập BDTX

          Xếp loại Giỏi: 11/20 đạt tỷ lệ: 57,14%

                         Khá: 7/20  tỷ lệ: 33,33% . Trung bình 2/20 tỷ lệ 9,52%

             +  13/16 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.

                      + GV đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 3 cô

             +  Cô nuôi giỏi cấp huyện  4 cô

9. Kiểm định chất lượng và xây dựng trường chuẩn quốc gia

- Tập huấn cán bộ quản lý và triển khai thực hiện Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/08/2018 của bộ GD&ĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

- Trong năm, trường đang tiến hành kiểm định để đề nghị  công nhận CQG mức độ 2.

 10. Công tác xã hội hóa và công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non

- Công tác phối hợp để tổ chức các hoạt động trong và ngoài nhà trường được quản lý, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hiệu quả, tự nguyện theo đúng quy định.

Năm nay nhà trường không thực hiện xã hội hóa bằng hiện vật mà huy động bằng ngày công lao động xây dựng môi trường

2. Khó khăn, hạn chế.

- Một số giáo viên  nhất là giáo viên trẻ  chưa chiu khó  học hỏi chuyên môn, chất lượng giảng dạy còn hạn chế.

Trên đây là báo cáo tổng kết Giáo dục mầm non của trường Mầm Non Nghĩa Bình năm học 2018-2019.

 

Nơi nhận

- Phòng GD (b/c), UBND xã;

- Chuyên môn, công đoàn;

- CBGVNV;

- Lưu VT.

 

 

                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                 Phạm Thị Toàn