Ngày 5/9/2019 Trường TH Nghĩa Mai A Tổ chức Lể Khi Giãng Năm Học mới 2-19-2020