KÊ HOẠCH THÁNG 5

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2019

 

Nội dung công việc

 

 

Biện pháp chỉ đạo

Phân công

Thời gian

-  Chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch, nghị quyết đề ra trong tháng.

- Triển khai kế hoạch cụ thể cho từng bộ phận, các tổ CM. Kiểm tra định kỳ, đột xuất  góp ý bổ sung kịp thời.

BGH, TTCM

01-25/5

- Hoàn thành xét công nhận hoàn thành BDTX năm học 2018-2019

- Thành lập hội đồng chẩm điểm hồ sơ BDTX, duyệt cấp giấy chứng nhận.

BGH, TTCM

4/5

- Khảo sát chất lượng trẻ 3 - 5T

Tổ chức khảo sát trẻ  5-6 T theo bộ chuẩn. Khảo sát trẻ 3-4 T theo bài tập nhà trường.

BGH, TTCM,

GV CN

09-13/5

- Triển khai thực hiên nghiêm quy chế thuyên chuyển. Công khai kế hoạch thuyên chuyển.

 - Thành lập Hội đồng thuyên chuyển ( HT, PHT, CTCĐ, TTCM, TBTTND) Rà soát cho điểm theo dự thảo Quy chế thuyên chuyển GV năm 2019.

BGH, TTCM,

GV CN

16-22/5

- Đánh giá xếp loại CBGV-NV cuối năm

-  Triển khai cho các Tổ CM tổ chức đánh giá XLCB, GV, NV theo đúng quy trình.

BGH, TTCM

12-24/5

- Họp BCH Hội Phụ huynh chuẩn bị cho tổng kết.

Chuẩn bị tốt nội dung họp: Quyết toán công khai các khoản thu từ PH, các công trình từ nguồn XHHGD.

BGH, BCH hội PH, kế toán.

15-19/5

-  Kiểm kê tài sản ĐD ĐC cuối năm.

- Kiểm kê tài sản, ĐDĐC các lớp có biên bản cụ thể, bàn giao tài sản cho bảo vệ.

BGH, BTTND

25-30/5

- Hoàn thiện các loại hồ sơ cá nhân, hồ sơ BDTX, nhà trường.

- Chỉ đạo cho GV  hoàn thiện hồ sơ nạp về trường để làm minh chứng XL cuối năm và lưu hồ sơ tại CM.

BGH, TTCM

22-25/5

 

- Dự tổng kết các lớp.

-

 - Phối hợp với BCH Hội PH tổ chức họp PH kết hợp tổng kết năm học.

 

BGH, BCHCĐ,

TTCM

 

25-28/5

- Tổng kết năm học, làm lễ ra trường cho học sinh 5 tuổi

 

 

27-29

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua, các loại báo cáo nạp về PGD.

Căn cứ CV hướng dẫn Hoàn thiện đúng lịch, đúng thời gian quy định.

 

28-31/5