Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTBT THCS Na Ngoi

nan-kyson-phothongdtbtthcsnangoi@edu.viettel.vn