Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTBT THCS Bảo Nam

nan-kyson-phothongdtbtthcsbaonam@edu.viettel.vn