1. Cán bộ công chức , viên chức thi đua thực hiện văn hóa ứng xử.pdf

2. Đẩy mạnh công tác trật tự , an toàn , xã hội trên địa bàn TP NT.pdf 

3. Đề án ' Xây dựng văn háo ứng xưe trong trường học giai đoạn 2019 - 2025'.pdf

4. Hướng dẫn thực hiện' ngày pháp luật nhà nước'.pdf