A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách CBCNVC và GV Trường

 

Huyện, TX, TP: .........................................                                           DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN                                                  

Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2                                                                                                    Năm học 2016 - 2017

 

 

Stt

Họ và tên

 

Năm sinh

Nữ

DTTS

Chế độ

lao động

TĐĐT

Công việc

hiện nay

Giáo viên dạy giỏi

Xếp loại

Chuẩn NN

 

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp trường

1

Trần Thị Thanh

Bình

 

1968

 

Biên chế

Đại học

Hiệu trưởng

2001-2002 2003-2004

 

 

 

2

Nguyễn Thị Kim

Thoa

 

1979

 

Biên chế

Đại học

P.Hiệu trưởng

 

2003-2004

 

Xuất sắc

3

Nguyễn Thị Mỹ

Hạnh

 

1980

 

Biên chế

Đại học

P.Hiệu trưởng

 

 

 

Xuất sắc

4

Lê Thị Phương

Lam

 

1975

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

2001-2002

2016-2017

Xuất sắc

5

Lê Thị

Toan

 

1978

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

2005-2006 TPT giỏi

2016-2017

Xuất sắc

6

Nguyễn Thị

Liên (A)

 

1966

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

 

2016-2017

Khá

7

Diệp Thị

Yến

 

1979

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

 

2016-2017

Xuất sắc

8

Đinh Thị

 

1979

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

2013-2014

2016-2017

Xuất sắc

9

Nguyễn Thị

Liên (B)

 

1983

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

 

2016-2017

Xuất sắc

10

Phạm Thị Hải

Yến

 

1988

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

2015-2016

2016-2017

Xuất sắc

11

Phạm Ngọc Thanh

 

1977

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

 

2016-2017

Khá

12

Trương Thị Hồng

Tươi

 

1979

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

2009-2010 2011-2012

2016-2017

Xuất sắc

13

Trần Thị

Phương

 

1978

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

 

2016-2017

Xuất sắc

14

Phạm Thị

Hợp

 

1977

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

 

2016-2017

Xuất sắc

15

Bùi Thị

Hường

 

1975

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

 

2016-2017

Xuất sắc

16

Lương Thị Diễm

Trang

 

1971

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

2005-2006 2014-2015 (GVCN giỏi)

2016-2017

Xuất sắc

17

Nguyễn Thị Ánh

Phương

 

1978

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

2015-2016

2016-2017

Xuất sắc

18

Đỗ Thị Kiều

Trâm

 

1976

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

2006-2007

2014-2015GVCN giỏi

2016-2017

Xuất sắc

19

Trương Thị

Tiến

 

1980

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

2011-2012

2016-2017

Xuất sắc

20

Nguyễn Thị Thu

Huyền

 

1973

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

2013-2014

2016-2017

Khá

21

Đặng Thị

Liên

 

1989

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

 

 

Khá

22

Hà Thị

Hoa

 

1978

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

2016-2017

2016-2017

Xuất sắc

23

Trần Thị

Luân

 

1988

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

2016-2017

 

Khá

24

Bùi Thị Kim

Chi

 

1967

 

Biên chế

Cao đẳng

GV cơ bản

 

 

2016-2017

Xuất sắc

25

Nguyễn Thị Ngọc

Hương

 

1966

 

Biên chế

Cao đẳng

GV cơ bản

 

 

 

Khá

26

Võ Thị Mai

Thu

 

1968

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

2005-2006

2016-2017

Xuất sắc

27

Hoàng Thị

Khánh

 

1979

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

 

2016-2017

Khá

28

Đào Thị

Toan

 

1965

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

 

2016-2017

Xuất sắc

29

Phan Thị Bích

Thuận

 

1966

 

Biên chế

Cao đẳng

GV cơ bản

 

 

2016-2017

Xuất sắc

30

Nguyễn Thị Kim

Hải

 

1971

 

Biên chế

Cao đẳng

GV cơ bản

 

 

2016-2017

Xuất sắc

31

Trần Thị

Hạnh

 

1968

 

Biên chế

Cao đẳng

GV cơ bản

 

 

 

Khá

32

Vũ Thị

Huệ

 

1965

 

Biên chế

Cao đẳng

GV cơ bản

 

 

2016-2017

Xuất sắc

33

Trần Thị

Hải

 

1976

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

2005-2006

2016-2017

Xuất sắc

34

Hoàng Thị

Hương

 

1972

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

 

2016-2017

Khá

35

Phạm Thị

Phương

 

1972

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

 

2016-2017

Khá

36

Phạm Thị

Thanh

 

1992

 

Biên chế

Cao đẳng

GV cơ bản

 

 

 

Khá

37

Đào Thị Hồng

Nhi

 

1992

 

Biên chế

Đại học

GV cơ bản

 

 

 

Không xếp loại

38

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

 

1977

 

Biên chế

Đại học

GV Âm nhạc

2008-2009

 

2016-2017

Khá

39

Trần Thiên

Kiều

 

1974

 

Biên chế

Đại học

GV ngoại ngữ

 

2003-2004

2016-2017

Xuất sắc

40

Nguyễn Thị Tuyết

Trinh

 

1990

 

Biên chế

Cao đẳng

GV TPT

 

2015-2016

TPT giỏi

 

Xuất sắc

41

Nguyễn Thị

Thủy

 

1989

 

Biên chế

Đại học

GV ngoại ngữ

 

2015-2016

2016-2017

Xuất sắc

42

Hồ Thân

Thắng

 

1980

 

Biên chế

Cao đẳng

GV Thể dục

 

 

2016-2017

Xuất sắc

43

Lê Thị Thu

Trang

 

1991

 

Biên chế

Cao đẳng

GV Thể dục

 

 

 

Khá

44

Võ Xuân

Vân

 

1967

 

Biên chế

Cao đẳng

GV cơ bản

 

 

 

Khá

45

Trần Nguyễn Quang

Việt

 

1980

 

Biên chế

Trung cấp

GV Mỹ Thuật

 

 

2016-2017

Xuất sắc

46

Võ Đặng Thoa

Lâm

 

1992

 

Biên chế

Đại học

Nhân viên

 

 

 

 

47

Vương Thị

Thủy

 

1986

 

Biên chế

Trung cấp

Nhân viên

 

 

 

 

48

Đoàn Thị Thu

Hương

 

1977

 

Biên chế

Đại học

Nhân viên

 

 

 

 

49

Nguyễn Thị Minh

Phúc

 

1962

 

Biên chế

Trung cấp

Nhân viên

 

 

 

 

50

ECham Ngọc

Tuyết

 

1963

x

Biên chế

 

Nhân viên

 

 

 

 

51

Bùi Thanh

Hương

 

1975

 

Hợp đồng

Trung cấp

Nhân viên

 

 

 

 

52

Vũ Thị Thanh

 

1977

 

Hợp đồng

 

Nhân viên

 

 

 

 

53

Nguyễn Thị

Na

 

1972

 

Hợp đồng

 

Nhân viên

 

 

 

 

54

Đặng Đình

Đăng

 

1965

 

Hợp đồng

 

Nhân viên

 

 

 

 

55

Lê Công

Khanh

 

1971

 

Hợp đồng

 

Nhân viên

 

 

 

 

 

            Xác nhận danh sách này có 55 người, gồm:    - Hiệu trưởng: 01 ; Phó hiệu trưởng: 02 ; Tổng PT Đội: 01 ;

                                                                                    - GV Cơ bản: 35 ; GV Âm nhạc: 01 ; GV Mĩ thuật: 01;

- GV Thể dục: 02 ;  GV Ngoại ngữ: 02 ;

- Nhân viên Thư viện-TB: 02 ; Nhân viên Y tế học đường: 01;

- Nhân viên Văn phòng: 02

- TĐĐT: ĐH: 35 ; CĐ:11 ; TH: 4 ;

- Giáo viên dạy giỏi: cấp tỉnh: 3 ; cấp huyện: 16, cấp trường:....

- Xếp loại GVTH theo chuẩn NN: Xuất sắc: 30 ; Khá: 14  ;

           

                                                                                                                                                                         ............................, ngày ........ tháng...... năm 20......

 Người lập bảng                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG                                     

             (Kí, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                            (Kí  tên, đóng dấu)                                                                     

 

 

 

Hướng dẫn ghi một số nội dung:

- Cột Nữ: nếu là nữ thì đánh dấu x;

- Cột DTTS: Nếu là người dân tộc thiểu số thì đánh dấu x;

- Cột Chế độ lao động: Biên chế hay Hợp đồng;

- Cột TĐĐT: ghi trình độ đào tạo;

- Cột Công việc hiện nay: ghi nhiệm vụ được giao: HT, PHT, GV Cơ bản, GV Âm nhạc, GV Mĩ thuật, GV Thể dục, GV Tin học, GV Ngoại Ngữ, TPT, Nhân viên,...;

- Cột Giáo viên dạy giỏi: ghi năm học đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp cao nhất;

- Cột Xếp loại Chuần NN: ghi kết quả xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

- Nhân viên Văn phòng chỉ tính thống kê Kế toán, Văn Thư.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 85