UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1181/GDĐT-HC                                                           Nha Trang, ngày 09 tháng 11 năm 2020
V/v triển khai tuyên truyền,
phổ biến pháp luật tháng 11

 

Kính gửi: Các trường trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 2818/ GDĐT-VP ngày 05/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 11, Kế hoạch số 82/KH-GDĐT ngày 30/01/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, Phòng GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật sau:

- Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non (có hiệu lực từ ngày 01/11/2020).

- Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực từ ngày 15/11/2020).

- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (có hiệu lực từ ngày 25/11/2020).
- Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế (có hiệu lực từ ngày 01/11/2020).
- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học (có hiệu lực từ ngày 20/10/2020).
- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có hiệu lực từ ngày 01/11/2020).
- Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương (có hiệu lực từ ngày 01/11/2020).
- Thông tư số 34/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Chương trình giáo dục phổ thông môn học Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng Mnông, Tiếng Thái (có hiệu lực từ ngày 01/11/2020).
- Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (có hiệu lực từ
ngày 20/11/2020).
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận(VBĐT)
- Như trên;
- Phòng Tư pháp TP ;
- Lưu: VT, Nguyên.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Nguyên Lập