Tổ Khoa học Xã hội

      Họ và tên: Phạm  Thị  Bích Phượng

      Ngày sinh: 05/08/1981

      Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Văn- Đoàn Đội

      Chức vụ: Tổ trưởng

 

 

 

      Họ và tên: Phan  Thị  Bích Phượng

      Ngày sinh: 24/07/1986

      Trình độ chuyên môn: ĐHSP  GD-MT

      Chức vụ: Tổ phó

 

 

 

      Họ và tên: Nguyễn Thị Thục Khánh

      Ngày sinh: 14/11/1976

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Văn

     Chức vụ: Tổ viên

 

 

 

      Họ và tên: Phạm  Thị  Kim Khánh

      Ngày sinh: 25/01/1979

      Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Văn

      Chức vụ: Tổ viên

 

 

 

      Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo

      Năm sinh: 12/10/1982

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Văn

     Chức vụ: Tổ viên

 

 

 

     Họ và tên: Trần Thị Bích Thủy

     Ngày sinh: 18/12/1976

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Văn

     Chức vụ: Tổ viên

 

 

 

      Họ và tên: Lê Thị Thu Điền                                                 

      Năm sinh: 22/09/1988                                                 

      Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Sử                                              

      Chức vụ:Tổ  viên                                                    

 

 

 

       Họ và tên: Mai Thị Thu Diệu

       Năm sinh: 10/03/1990

       Trình độ chuyên môn: CĐSP  Sử - Đội

       Chức vụ: Tổ  viên

 

 

 

        Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo

        Năm sinh: 10/04/1989

        Trình độ chuyên môn: CĐSP Sử - Đội

         Chức vụ: Tổng phụ trách

 

 

 

 

      Họ và tên: Dương  Thị  Thùy Hoa

       Ngày sinh: 08/07/1982

      Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Anh

      Chức vụ: Tổ phó

 

 

 

 

 

 

       Họ và tên: Huỳnh  Thị  Minh Ngoan

       Ngày sinh: 03/09/1983

       Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Anh

       Chức vụ: Tổ viên

  

 

 

 

 

 

       Họ và tên: Nguyễn Thị Dạ Châu

       Ngày sinh: 21/02/1982

       Trình độ chuyên môn: CĐSP  Văn - Nhạc

       Chức vụ: Tổ viên

 

 

 

 

 

 

       Họ và tên: Nguyễn  Hữu Đản

       Ngày sinh: 21/04/1980

       Trình độ chuyên môn: CĐSP MT

       Chức vụ: Tổ viên

 

 

 

 

 

 

         Họ và tên: Võ Văn Quang

         Ngày sinh: 06/08/1989

         Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Anh văn

         Chức vụ: Tổ viên

 

 

 

 

 

         Họ và tên: Trần Thị Giang

         Ngày sinh: 21/12/1992

         Trình độ chuyên môn: ĐHSP Địa lý

         Chức vụ: Tổ viên