Ban Giám Hiệu

 

Họ và tên: Tôn Văn Thâm

  Ngày sinh: 15/02/1969

  Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

  Chức vụ: Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hoàng

  Ngày sinh: 06/09/1980

  Trình độ chuyên môn: ĐHSP  SInh- Hoá

  Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng