Tổ chức Chi bộ trường

  

        Họ và tên: Tôn Văn Thâm

        Ngày sinh: 15/02/1969

        Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

        Chức vụ: Bí thư

 

 

 

 

       Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hoàng

       Ngày sinh: 06/09/1980

       Trình độ chuyên môn: ĐHSP  SInh- Hoá

       Chức vụ: Đảng ủy viên - phó bí thư

      

 

 

 

       Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Thuỷ

       Năm sinh: 17/11/1978

       Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Lý - Tin

       Chức vụ: Chi ủy viên

 

   

 

        Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỵ Hoàng

        Năm sinh: 14/4/1978

        Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Lý - Tin

        Chức vụ: Đảng viên

 

 

            

 

         Họ và tên: Mai Thị Trúc Điệp

         Năm sinh: 25/7/1984

         Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Toán - Tin

         Chức vụ: Đảng viên

 

 

 

 

          Họ và tên: Hồ Vũ Khánh Huy

          Năm sinh: 04/04/1977

          Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lý - Tin

          Chức vụ: Đảng viên

 

 

 

 

          Họ và tên: Phan  Thị  Bích Phượng

          Ngày sinh: 24/07/1986

          Trình độ chuyên môn: ĐHSP  GD-MT

          Chức vụ: Đảng viên

 

 

 

 

         Họ và tên: Đào Thị Liên

         Ngày sinh: 02/04/1987

         Trình độ chuyên môn: Tc 

         Chức vụ: Đảng viên

 

 

           

 

         Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo

         Năm sinh: 12/10/1982

        Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Văn

        Chức vụ: Đảng viên

 

 

 

 

        Họ và tên: Dương Thị Thuỳ Hoa

        Ngày sinh: 23/10/1982

       Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Anh

        Chức vụ: Đảng viên

 

 

 

 

         Họ và tên: Huỳnh  Thị  Minh Ngoan

         Ngày sinh: 03/09/1983

         Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Anh

         Chức vụ: Đảng viên

 

 

 

 

        Họ và tên: Hồ  Tấn Đoan

        Ngày sinh: 01/01/1980

       Trình độ chuyên môn: CĐSP Hoá- KTCN

        Chức vụ: Đảng viên

 

 

 

 

         Họ và tên: Tống Thị Thuý Linh

          Năm sinh: 14/3/1986

          Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán - Tin

          Chức vụ: Đảng viên

 

 

      

 

        Họ và tên: Nguyễn Thị Mĩ Nhung

         Ngày sinh: 01/07/1988

         Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Thể dục

         Chức vụ: Đảng  viên

 
 
 

        

 

        Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo

         Ngày sinh: 01/07/1990

         Trình độ chuyên môn: CĐSP Sử - Đội

         Chức vụ: Đảng  viên

 
 

 

 

        Họ và tên: Nguyễn Thị Dạ Châu

         Ngày sinh: 01/07/1982

         Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Văn - Nhạc

         Chức vụ: Đảng  viên

 

 

 

 

    Họ và tên: Lê Thị Hồng Liễu

    Năm sinh: 21/7/1980

    Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Toán - KTCN

    Chức vụ: Đảng viên