Tổ Khoa học Tự nhiên

 

 

  Họ và tên: Tôn Văn Thâm

  Ngày sinh: 15/02/1969

  Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

  Chức vụ: Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 

  Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hoàng

  Ngày sinh: 06/09/1980

  Trình độ chuyên môn: ĐHSP  SInh- Hoá

  Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

  Họ và tên: Hồ  Tấn Đoan

  Ngày sinh: 01/01/1980

  Trình độ chuyên môn: CĐSP Hoá- KTCN

  Chức vụ: Tổ trưởng

 

 

 

 
 

   Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Thuỷ

   Năm sinh: 17/11/1978

   Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Lý - Tin

   Chức vụ: Tổ phó

 

 

 

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỵ Hoàng

   Năm sinh: 14/4/1978

   Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Lý - Tin

   Chức vụ: Tổ viên

 

                   

 

    Họ và tên: Lê Thị Hồng Liễu

    Năm sinh: 21/7/1980

    Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Toán - KTCN

    Chức vụ: Tổ viên

 

 

 

    Họ và tên: Mai Thị Trúc Điệp

    Năm sinh: 25/7/1984

    Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Toán - Tin

    Chức vụ: Tổ viên

 

         

 

    Họ và tên: Tống Thị Thuý Linh

    Năm sinh: 14/3/1986

    Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán - Tin

    Chức vụ: Tổ viên

            

 

 

     Họ và tên: Hồ Vũ Khánh Huy

     Năm sinh: 04/04/1977

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lý - Tin

     Chức vụ: Tổ viên

            

 

 

    Họ và tên: Hoàng Thị Mai Liên

    Năm sinh: 04/04/1988

    Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lý - Hóa

    Chức vụ: Tổ viên

       

                         

 

     Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

     Năm sinh: 04/04/1992

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

     Chức vụ: Tổ viên                        

 

     

 

 

   Họ và tên: Cao Thị Thúy Hằng

    Ngày sinh: 29/05/1992

   Trình độ chuyên môn: CĐSP  SInh

   Chức vụ: Tổ viên

 

 

 
 
 

     Họ và tên: Nguyễn Hồng Lễ

     Ngày sinh: 05/09/1988

     Trình độ chuyên môn: CĐSP  SInh

     Chức vụ: Tổ viên

      

 
 
 

     Họ và tên: Hồ Thị Phương Nhi

     Ngày sinh: 25/12/1996

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Toán

     Chức vụ: Tổ viên

      

 

         

      Họ và tên: Nguyễn Thị Mĩ Nhung

      Ngày sinh: 01/07/1988

      Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Thể dục

      Chức vụ: Tổ viên

 

 

 

 

      Họ và tên: Võ Thị Tuyết Thảo

      Ngày sinh: 01/01/1988

      Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Thể dục

      Chức vụ: Tổ viên