Ban chấp hành Công Đoàn

 

       Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo

       Ngày sinh: 12/10/1982

       Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Văn c

       Chức vụ: Chủ tịch công đoàn

 

 

 

      Họ và tên: Nguyễn Thị Thục Khánh

      Ngày sinh: 14/11/1976

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Văn

     Chức vụ: Phó chủ tịch

 

 

 

 

 

     

      Họ và tên: Phạm  Thị  Kim Khánh

      Ngày sinh: 25/01/1979

      Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Văn

      Chức vụ: Ủy viên

 

 

 

 

 

     Họ và tên:  Lâm Thị Đài Loan

      Năm sinh: 22/12/1985

      Trình độ chuyên môn: CĐSP Tin

      Chức vụ: Ủy viên

 

 

 

 

     Họ và tên: Nguyễn Hồng Lễ

     Ngày sinh: 29/05/1988

     Trình độ chuyên môn: CĐSP  SInh

     Chức vụ: Ủy viên