Wednesday, 29/06/2022 - 17:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2

HỘI THẢO KHOA HỌC

V/v viết bài tham gia Hội thảo khoa học toàn quốc tại Khánh Hòa.

Tài liệu đính kèm: Tải về

HỘI KHTLGD TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI HỘI KHTLGD CAM RANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /CHKHTL-GD Cam Ranh, ngày tháng 5 năm 2022
V/v viết bài tham gia Hội thảo
khoa học toàn quốc tại Khánh Hòa.
Kính gửi: Các Trường TH, TH&THCS, THCS, Phổ thông Dân tộc nội trú.

Thực hiện Thông báo số 04/HKHTLGD ngày 05/5/2022 của Hội Khoa học
Tâm lý – Giáo dục Tỉnh Khánh Hòa về việc Tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc tại
tỉnh Khánh Hòa năm 2022; Chi Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Cam Ranh hướng
dẫn các đơn vị và cá nhân tham gia viết bài cho Hội thảo; nội dung cụ thể như sau:
I. Chủ đề hội thảo khoa học:
“Thực trạng chất lượng, hiệu quả triển khai đại trà chương trình và sách
giáo khoa mới (2018) cấp tiểu học và trung học cơ sở trong hai năm qua dưới góc
nhìn Tâm lý học và Giáo dục học”.
1. Mục tiêu của Hội thảo
- Đánh giá một cách khách quan, khoa học mức độ đáp ứng yêu cầu phát triển
phẩm chất, năng lực học sinh của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Đánh giá hiệu quả của công tác tổ chức triển khai Chương trình, sách giáo
khoa (SGK) mới.
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc triển khai
đại trà Chương trình, sách giáo khoa mới.
- Kiến nghị và cách điều chỉnh (nếu cần thiết) Chương trình, sách giáo khoa
2018.
2. Những vấn đề cần trao đổi trong hội thảo
- Một số vấn đề lý luận cần thiết về Chương trình, SGK và đánh giá Chương
trình, SGK;
- Thực trạng mức độ phù hợp của Chương trình, SGK với đặc điểm tâm – sinh
lý học sinh (mức độ chịu tải của học sinh, tác động của Chương trình, SGK đến tâm –
sinh lý học sinh) và thực trạng mức độ phát triển phẩm chất và năng lực học sinh khi
học theo Chương trình, SGK mới (theo mục tiêu chương trình);
- Thực trạng năng lực thực hiện Chương trình, SGK mới của đội ngũ giáo viên;
- Thực trạng tổ chức dạy học ở các trường theo Chương trình, SGK mới (ưu
điểm, nhược điểm, thuận lợi, khó khăn;
- Thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện triển khai Chương trình, SGK
mới;

2

- Thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ triển khai Chương trình,
SGK mới;
- Thực trạng Dư luận xã hội về Chương trình, SGK mới;
- Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình, SGK mới;
- Kiến nghị về Chương trình, SGK mới.
II. Thời gian, địa điểm hội thảo:
- Thời gian: 2 ngày, ngày 05-06/8/2022 (thứ sáu và thứ bảy)
- Địa điểm: Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
III. Quy cách bài viết và thời hạn nộp bài:
Các bài tham gia Hội thảo được đánh máy vi tính in trên khổ giấy A4, dãn cách
dòng exactly 17 pt, font Times New Roman, co chữ 13 độ dài từ 7 đến 9 trang;
margins: Top 2cm, bottom 2 cm, left 2,5 cm, right 2 cm.
Bài viết cần ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị, cơ quan, điện thoại, email, địa chỉ
của tác giả để tiện liên hệ khi cần.
Thời hạn nộp bài: Các bài viết được các đơn vị xét duyệt và chọn gửi theo địa
chỉ email: lthhai.cr@khanhhoa.edu.vn trước ngày 20/5/2022. Chi hội sẽ duyệt trước
khi gửi cho Tỉnh Hội.
Chi Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục thành phố Cam Ranh rất mong các đơn
vị trường học và cá nhân dành thời gian nghiên cứu và viết bài tham luận và gửi về
đúng thời gian qui định./.
Nơi nhận: TM. CHI HỘI KH-TL-GD
- Như trên; CHI HỘI TRƯỞNG
- Lưu: VT, lthhai.

TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 06 : 335
Năm 2022 : 1.366