Thứ ba, 06/12/2022 - 10:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2

Tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè

UBND THÀNH PHỐ CAM RANH                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 687/PGDĐT                                                           Cam Ranh, ngày 07 tháng 7 năm 2021 

V/v tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè 

                     Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. 

     Thực hiện theo Công văn số 1645/SGDĐT-GDTrHTX ngày 01/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè; Công văn số 2775/UBND-VX ngày 02/7/2021 của UBND thành phố Cam Ranh về việc rà soát, xác đinh các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước và tăng cường tuyên truyền phòng tránh tai nạn đuối nước trong thời gian nghỉ hè. Phòng giáo dục và đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

     1. Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT và của UBND thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em. 

     2. Phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương tăng cường truyền thông về trách nhiệm, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em; tăng cường kiểm tra, rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trong nhà trường, trên địa bàn, lập kế hoạch phối hợp các ban ngành ở địa phương để tổ chức cảnh báo kịp thời bảo đảm an toàn cho trẻ em như lập rào chắn, biển cảnh báo tại hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm, ... 

     3. Phối hợp với Ban đại diện Cha Mẹ học sinh tuyên truyền vận động gia đình thường xuyên quan tâm giám sát trẻ em, học sinh trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; trong mùa mưa bão, lũ, lụt; các vùng, miền có nhiều sông, suối, ... 

     4. Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em tại địa phương, các đơn vị chủ động tổ chức các lớp dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; vận động các gia đình chủ động đưa trẻ em đi học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước tại các cơ sở/trung tâm dạy bơi trong trường hoặc gần nhà. 

     5. Lãnh đạo các đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện tại nhà trường thuộc phạm vi quản lý việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp không thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em. 

     Để chủ động ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19 tới trẻ em và tích cực phòng ngừa tai nạn, thương tích, đặc biệt tai nạn đuối nước trẻ em trong mùa hè, đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ em, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: (VBĐT) 

- Như trên( thực hiện); 

- Lưu: VT, TH.                                                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG 

                                                                                                                                             Nguyễn Văn Du

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 79
Tháng 12 : 201
Năm 2022 : 4.025