Thursday, 26/05/2022 - 08:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2

Kế hoạch triển khai thí điểm việc sử dụng, quản lý, phê duyệt giáo án online năm học 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

Triển khai thí điểm việc sử dụng, quản lý, phê duyệt giáo án online

Năm học 2020-2021

 

 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Trường tiểu học;

Căn cứ tình hình thực tế của giáo viên nhà trường.

Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2 triển khai thí điểm việc sử dụng, quản lý, phê duyệt giáo án online năm học 2020-2021 như sau:

          1. Mục đích, yêu cầu

          1.1. Mục đích

          - Hỗ trợ việc sử dụng, quản lý và phê duyệt giáo án "ở mọi lúc, mọi nơi", tiết kiệm được thời gian, chi phí.

          - Thay đổi cách làm truyền thống sang hiện đại ở một số điểm sau:

          + Tiết kiệm về chi phí in ấn;

+ Đơn giản hóa trong việc chuyển giáo án tới tổ trưởng, Ban giám hiệu nhà trường phê duyệt;

          + Ứng dụng được công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy.

          1.2. Yêu cầu

          - Giáo án được soạn phải thống nhất theo quy cách chung, đúng với quy định của nhà trường.

          - Giáo án phải được gửi lên, lưu trữ vào thư mục của cá nhân, đảm bảo được việc chuyển cho tổ trưởng phê duyệt giáo án trước khi lên lớp, tránh việc duyệt giáo án mang tính hình thức.

          - Tổ trưởng, Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra được giáo án của tất cả giáo viên trong nhà trường bất kỳ nơi nào và lúc nào (khi cần).

          2. Nội dung

          2.1. Phạm vi triển khai

- Việc sử dụng, quản lý, phê duyệt giáo án online được triển khai từ Học kỳ II, năm học 2020-2021.

- Việc sử dụng, quản lý, phê duyệt giáo án online được áp dụng cho tất cả cán bộ, giáo viên trong toàn trường. Tuy nhiên năm học 2020-2021 nhà trường triển khai thí điểm nên không bắt buộc tất cả giáo viên tham gia, nhưng phải đảm bảo 2/3 số giáo viên trong tổ thực hiện để làm cơ sở đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm cho việc triển khai đại trà trong năm học 2021-2022. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá giáo viên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

- Tổ trưởng chuyên môn lập danh sách giáo viên đăng ký thực hiện việc sử dụng, quản lý, phê duyệt giáo án online nộp về phó hiệu trưởng theo dõi, quản lý trước ngày 04/01/2021.

          2.2. Một số quy định, hướng dẫn về việc sử dụng, quản lý, phê duyệt giáo án online

Việc sử dụng, quản lý và phê duyệt giáo án sẽ được thực hiện trên ứng dụng của Google Drive tại hộp thư công vụ của giáo viên và nhà trường. 

2.2.1. Đối với việc sử dụng, quản lý giáo án của giáo viên

* Quy định việc soạn giáo án:

          Giáo án được soạn theo tuần, mỗi tuần một file, đặt tên theo tuần (Tuan 1, Tuan 2,…). Sắp xếp theo thứ tự sau:

          - Trang đầu là Lịch báo giảng.

- Các trang tiếp theo là bài soạn. Đối với GVCN và GV dạy tiết, giáo án được sắp xếp theo thứ tự từng ngày học trong tuần. Đối với GV bộ môn thì sắp xếp theo môn, đầu tiên là môn chuyên trách theo thứ tự từ khối 1 đến khối 5, rồi đến môn dạy thứ hai, thứ ba,… được phân công.

- Phần tên môn học, tên bài học ghi màu đỏ, phần rút kinh nghiệm ghi màu xanh.

          * Hướng dẫn gửi giáo án lên thư mục:

          - Vào hộp thư công vụ của cá nhân, vào các ứng dụng của google, chọn Drive, chọn Được chia sẻ với tôi, chọn thư mục mang tên mình. Thư mục này đã được nhà trường cấp quyền, gắn liên kết với địa chỉ của Tổ trưởng chuyên môn và Ban giám hiệu nhà trường nên GV chỉ sử dụng thư mục này mà không tạo thư mục khác để gửi giáo án.

          - Gửi giáo án lên: Chọn Mới/nhấn chuột phải, chọn Tải tệp lên, chọn thư mục chưa giáo án đã soạn, chọn giáo án cần gửi (giáo án phải được đặt tên theo tuần: Tuan 1, Tuan 2,…).

          - Quy định thời gian gửi giáo án: Giáo án phải soạn trước khi dạy nên thời gian gửi giáo án lên hộp thư chậm nhất là ngày Chủ nhật trước tuần thực dạy.

          * Hướng dẫn rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung giáo án:

          Giáo án sau khi tải lên, nếu muốn điều chỉnh bổ sung, hoặc rút kinh nghiệm tiết dạy, GV vào lại thư mục giáo án của mình trên trình duyệt Google Drive; nhấp đôi file giáo án cần điều chỉnh, bổ sung, rút kinh nghiệm; tiến hành điều chỉnh, bổ sung, rút kinh nghiệm như file word bình thường. Sau đó đóng file lại.

2.2.2. Đối với việc phê duyệt giáo án của Tổ trưởng chuyên môn

Tổ trưởng chuyên môn chỉ có chức năng kiểm tra, nhận xét, đề xuất chỉnh sửa giáo án của GV trong tổ; không có chức năng chỉnh sửa, xóa giáo án của GV. Các bước thực hiện như sau:

- Thực hiện kiểm tra, phê duyệt giáo án GV trong tổ: Vào hộp thư công vụ của cá nhân, vào các ứng dụng của google, chọn Drive, chọn Được chia sẻ với tôi, chọn thư mục giáo án, chọn thư mục mang tên GV cần kiểm tra, chọn file giáo án có tên Tuần cần kiểm tra, mở ra để đọc và nhận xét.

- Cách ghi nhận xét: Rà chuột bên lề phải giáo án, có biểu tượng Dấu + Thêm nhận xét, nhấp vào và nhận xét ngắn gọn, ví dụ:

TT kiểm tra ngày 16/12:

Giáo án soạn đầy đủ/sơ sài hay thiếu môn nào, bài nào,…

Đề nghị bổ sung, điều chỉnh,…

          Sau đó chọn Nhận xét.

- Kiểm tra thời gian gửi giáo án: mở thư mục mang tên GV cần kiểm tra, đưa chuột về file cần kiểm tra, nhấn phải, chọn Xem chi tiết, chọn Đã tạo, xem thời gian GV gửi giáo án lên.

- Theo dõi việc khắc phục sai sót của GV trong việc soạn giáo án: Sau khi kiểm tra vài ngày, những giáo án tổ trưởng đề nghị điều chỉnh, bổ sung thì vào file giáo án đó, mở ra xem GV có điều chỉnh, bổ sung không để nhắc nhở GV.

2.2.3. Đối với việc phê duyệt giáo án của Ban giám hiệu

- Thực hiện kiểm tra, nhận xét giáo án GV trong trường: Vào hộp thư công vụ của trường, vào các ứng dụng của google, chọn Drive, chọn thư mục Giáo án 2020-2021, chọn thư mục giáo án mang tên tổ cần kiểm tra, chọn thư mục mang tên GV cần kiểm tra, chọn file giáo án có tên Tuần cần kiểm tra, mở ra để đọc và nhận xét.

- Cách ghi nhận xét và theo dõi việc khắc phục sai sót của GV trong việc soạn giáo án giống cách làm của Tổ trưởng chuyên môn.

- Theo dõi việc kiểm tra giáo án GV của Tổ trưởng chuyên môn: Mở file giáo án cần kiểm tra, xem lề bên phải/Mục lịch sử nhận xét có Nhận xét của Tổ trưởng không.

          3. Tổ chức thực hiện

          3.1. Đối với nhà trường

          - Hiệu trưởng tổ chức tập huấn việc sử dụng, quản lý, phê duyệt giáo án online cho cán bộ, giáo viên toàn trường. Thời gian tập huấn: chiều thứ tư, ngày 23/12/2020.

          - Phó Hiệu trưởng tổng hợp danh sách GV tham gia việc sử dụng, quản lý, phê duyệt giáo án online từ các tổ, đảm bảo có ít nhất 2/3 số GV trong trường.

          - Ban giám hiệu tiếp tục nâng cao trình độ ứng dụng CNTT trong giảng dạy; tạo ra được kho dữ liệu giáo án riêng cho trường; hỗ trợ các tổ trưởng chuyên môn trong công tác kiểm tra, phê duyệt giáo án; hỗ trợ giáo viên trong tác soạn, giảng.

          - Cuối năm học, phó hiệu trưởng phối hợp với các tổ trưởng chuyên môn  tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm cho mô hình thí điểm trên tại đơn vị (đánh giá cụ thể ưu nhược điểm, những thuận lợi khó khăn, đề xuất giải pháp khắc phục), gửi báo cáo về Hiệu trưởng trước ngày 25/5/2021.

         3.2. Đối với giáo viên

          - Được tập huấn việc sử dụng, quản lý, phê duyệt giáo án online.

- Thực hiện soạn giáo án đúng nội dung, chương trình quy định, chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung giáo án.

          - Thường xuyên học tập để nâng cao các kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tiến tới thành thạo trong việc sử dụng giáo án điện tử;  thiết kế bài giảng thuận tiện phù hợp với chương trình dạy học của từng đối tượng học sinh; tạo kho dữ liệu cho riêng mình, chia sẻ giáo án, bài giảng cho đồng nghiệp.

 

          Trên đây là Kế hoạch triển khai thí điểm việc sử dụng, quản lý, phê duyệt giáo án online của Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2. Để nghị cán bộ, giáo viên trong nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với lãnh đạo nhà trường để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận :                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- PHT, GV (thực hiện);                                                                           

- Lưu: VT.                                                                                            Huỳnh Thị Bé Nga  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 05 : 174
Năm 2022 : 946