Thursday, 26/05/2022 - 08:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học - Năm học 2019-2020

Kế hoạch năm học 2019-2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT TP CAM RANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH CAM NGHĨA 2

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH-CN2

Cam Nghĩa, ngày tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học

Năm học 2019-2020

 

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ công văn số 1969/SGDĐT-GDMNTH ngày 11/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2019-2020;

Căn cứ công văn số 805/PGDĐT ngày 25/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2019-2020;

Căn cứ tình hình thực tế địa phương, trường Tiểu học Cam Nghĩa 2 xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm, lãnh đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh, Cấp Ủy, Chính quyền địa phương và sự phối hợp của các đoàn thể, Ban đại diện Cha mẹ học sinh;

- Đội ngũ cán bộ quản lý đủ về cơ cấu, nhiệt tình trong công việc, có tinh thần đoàn kết, có ý thức học hỏi trong công tác quản lý; Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, đảm bảo về chất lượng, nhiều giáo viên có tay nghề cao;

- Phần lớn học sinh hiền ngoan, hiếu học, tích cực hoạt động, chấp hành tốt nội quy của nhà trường, vâng lời sự dạy bảo của thầy cô;

- Cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư; tình hình tài chính từng bước được cải thiện.

2. Khó khăn

- Trường đóng tại vùng giáp ranh của 03 xã, phường (Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa, Cam Thành Nam), có nhiều hộ gia đình sống xa trường, chỗ ở và việc làm không ổn định nên đời sống còn nhiều khó khăn, nhận thức về việc chuẩn bị cho con đi học còn thấp.

- Trường có hai điểm cách xa nhau trên 5 km nên công tác quản lý còn gặp nhiều bất cập, việc cập nhật thông tin hai chiều chưa đảm bảo kip thời. Điểm chính

(Hòa Phước) có cơ sở vật chất tương đối nhiều nhưng chỉ có một nhân viên bảo vệ không đảm bảo trực 24/24 giờ.

- Trường vẫn còn 04 lớp học một buổi/ ngày nên các hoạt động chưa đồng bộ, chưa đủ điều kiện phát triển toàn diện cho các em. Số lượng học sinh khuyết tật cao, vẫn còn có học sinh lớp Một chưa qua lớp Mầm non 5 tuổi.

- Trường thiếu 01 giáo viên Tiểu học; 01 giáo viên Tin học. Một bộ phận giáo viên còn hạn chế trong thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; tinh thần tự học, tự bồi dưỡng chưa cao.

3. Các điều kiện để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

3.1. Số lượng học sinh

 

Khối lớp

Số lớp

TS HS

Nữ

Dân tộc

Khuyết tật

Tăng giảm

so cùng kỳ năm trước

Tăng

Giảm

Khối Một

4

87

40

 

 

/

19

Khối Hai

4

104

56

 

 

16

/

Khối Ba

4

89

40

 

02

17

/

Khối Bốn

3

72

39

 

03

/

34

Khối Năm

4

107

59

01

02

05

/

T.Cộng

19

459

234

01

07

Giảm 15 HS

 

3.2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Tổng số CB,GV,NV: 38/35. Trong đó:

+ Ban giám hiệu: 2/2

+ Tổng phụ trách: 1/1

+ Giáo viên: 29/29 (Hợp đồng 01 GV Tiểu học, 01 GV Tin học)

+ Nhân viên: 6/3

- Trình độ đào tạo của GV: 100% đạt chuẩn; trên chuẩn: 27/29, đạt 93,1%.

3.3. Cơ sở vật chất

- Có 18 phòng học văn hóa, 01 phòng dạy Âm nhạc, 01 phòng dạy Mỹ thuật, 01 phòng dạy Tiếng Anh; 01 phòng dạy Tin học; một khu hành chính gồm 10 phòng chức năng.

- Các phòng học đều thoáng mát, trang bị đầy đủ bàn ghế, ánh sáng, quạt để giảng dạy và học tập, trang trí lớp học sạch đẹp. Các phòng chức năng sạch, đẹp; được trang bị đầy đủ máy vi tính, máy in, tủ đựng hồ sơ, … theo yêu cầu công việc.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai thực hiện rà soát, sắp xếp lại số lớp học theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW, ghép 02 lớp 4 ở điểm Hòa Phước thành 01 lớp 4; Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là đối với lớp 1.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục.

3. Thực hiện dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng Chương trình giáo dục phổ thông mới; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật.

4. Chú trọng đổi mới công tác quản lí trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí; tăng quyền quản lí, điều hành cho người đứng đầu các bộ phận, các tổ trưởng trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu từng bộ phận, tổ chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí giáo dục; tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông.

5. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của trường phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Tăng cường công tác an ninh, an toàn trường học; chú trọng xây dựng văn hóa học đường; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Thực hiện Chương trình giáo dục

1.1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

Trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, phó hiệu trưởng hướng dẫn các tổ trưởng chuyên môn xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường, địa phương; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học 2 buổi/ngày; tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học. Thời khóa biểu cần được bố trí, sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lí về thời lượng, thời điểm trong ngày học, tuần học phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học.

- Tham mưu các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư để đảm bảo có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; đảm bảo tỉ lệ 1,5 giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định.

1.2. Ðổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học

a) Đổi mới phương pháp dạy học

- Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT và Công văn số 1165/SGDĐT-GDTH ngày 25/9/2013 của Sở GDĐT; xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”; tổ chức các giờ học cho học sinh tự thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở các trường tiểu học theo Công văn số 1240/SGDĐT-GDTH ngày 28/7/2016 của Sở GDĐT, Công văn 612/PGDĐT ngày 01/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở tiểu học.

- Vận dụng các yếu tố tích cực trong mô hình trường học mới (tổ chức lớp học, phương pháp dạy học,...) để nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất.

b) Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

- Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, phù hợp với từng nhóm đối tượng, kiên quyết chấm dứt tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp”. Thực hiện khen thưởng học sinh đúng quy định, thực chất; tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

c) Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống

- Thực hiện dạy học gắn kết giữa kiến thức được học với vận dụng vào cuộc sống; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh; tiếp tục thí điểm Hoạt động trải nghiệm tại một số trường tiểu học. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, xây dựng thói quen hình thành nhân cách; tăng cường giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; chú trọng giáo dục kĩ năng sống; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông…

1.3. Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh và Tin học

a) Dạy học tiếng Anh

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch “Triển khai thực hiện dạy tiếng Anh cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025”; Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch “Triển khai thực hiện dạy tiếng Anh cấp tiểu học trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025.

- Tổ chức dạy tiếng Anh 04 tiết/tuần cho học sinh khối 3,4,5 học 2 buổi/ngày; dạy 02 tiết/tuần cho học sinh khối 3,4 học 1 buổi/ngày.

- Thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo quy định; chú trọng thực hiện đánh giá thường xuyên; bài kiểm tra định kỳ cần đánh giá đủ cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

- Tạo điều kiện cho giáo viên Tiếng Anh tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngôn ngữ và phương pháp dạy học. Giáo viên dạy Tiếng Anh phải lập kế hoạch dạy học theo tài liệu đã chọn trình phó Hiệu trưởng duyệt trước khi thực hiện.

- Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy, học Tiếng Anh. Đảm bảo điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất theo quy định ở cả hai điểm trường.

- Tăng cường môi trường sử dụng tiếng Anh cho giáo viên và học sinh: tạo các sân chơi, giao lưu tiếng Anh; khuyến khích đọc sách, truyện tiếng Anh…, xây dựng môi trường học tiếng Anh thân thiện, tương tác và hiệu quả.

b) Dạy học môn Tin học

- Tiếp tục tổ chức dạy học môn Tin học tự chọn ở các khối lớp 3,4,5 điểm Hòa Phước, có kế hoạch vận động tài trợ để xây dựng phòng máy vi tính cho học sinh khối 3,4,5 điểm Nghĩa Phú học Tin học vào năm học 2020-2021.

- Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo “hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh” tại Công văn số 2131/SGDĐT-GDTH ngày 19/10/2017 của Sở GDĐT. Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Tin học, tăng cường đầu tư nâng cấp thiết bị dạy học để từng bước nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học.

- Xây dựng đề án đề nghị các cấp quản lý tuyển dụng giáo viên Tin họcvào năm học 2020-2021.

1.4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

a) Đối với trẻ khuyết tật

- Xây dựng mạng lưới cốt cán về giáo dục trẻ khuyết tật để hỗ trợ trong việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên dạy học sinh khuyết tật của các trường, tư vấn cho phụ huynh có con em khuyết tật khi có nhu cầu.

- Nâng cao chất lượng giáo dục đối với trẻ khuyết tật theo Luật Người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục người khuyết tật. Bảo đảm các điều kiện để trẻ em khuyết tật được tiếp cận với giáo dục, tăng cường giáo dục hòa nhập; tăng cường tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về vấn đề giáo dục hòa nhập, trong đó học sinh học hòa nhập được học tập và đánh giá theo kế hoạch giáo dục cá nhân.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc công văn số 1489/SGDĐT-GDTH ngày 07/9/2017 của Sở GDĐT; công văn 809/PGDĐT ngày 30/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác huy động trẻ khuyết tật ra lớp, tổ chức thực hiện giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật mầm non và học sinh khuyết tật cấp tiểu học. Tạo điều kiện cho trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá học sinh khuyết tật; chú trọng đến việc giáo dục các kĩ năng sống, trang bị kiến thức phổ thông, hướng nghiệp, học nghề để giúp học sinh khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

- Tiếp tục thực hiện giảng dạy học sinh khuyết tật học hòa nhập theo hướng điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy cho phù hợp đối tượng. Khuyến khích sự tiến bộ và tạo điều kiện để học sinh khuyết tật có thể tham gia các hoạt động học tập trong lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tùy theo dạng tật, mức độ khuyết tật mà học sinh được miễn một phần, một số nội dung, một số môn học với mục tiêu giúp học sinh khuyết tật được tương tác cùng bạn bè, các em hòa nhập và yêu cuộc sống.

- Việc tổ chức quản lí giáo dục, hồ sơ, đánh giá kết quả học tập của học sinh khuyết tật cấp tiểu học thực hiện theo Công văn số 1366/SGDĐT-GDTH ngày 04/11/2015 của Sở GDĐT, Công văn 925/PGDĐT ngày 17/11/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác giáo dục học sinh khuyết tật cấp tiểu học; Công văn số 2044/SGDĐT-GDTH ngày 09/10/2018 của Sở GDĐT, Công văn 967/PGDĐT ngày 29/10/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá học sinh khuyết tật cấp tiểu học.

- Kiểm tra việc sử dụng hồ sơ theo dõi, đánh giá học sinh khuyết tật theo đúng quy định của Sở GDĐT. Có kế hoạch trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để phục vụ việc tổ chức dạy hoà nhập học sinh khuyết tật.

b) Đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tham mưu với các cấp lãnh đạo, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh để vận động, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh. Tuyệt đối không được để học sinh vì nghèo mà bỏ học.

1.5. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng, phát triển thư viện đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

- Thực hiện xây dựng và quản lí tốt môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, dân chủ, an toàn, chất lượng và bình đẳng.

- Tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống; tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, ý thức giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp; tiếp tục thí điểm tài liệu Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh tiểu học tại một số trường tiểu học có điều kiện thực hiện; triển khai thực hiện giáo dục kĩ năng sống trong tiết sinh hoạt tập thể cuối tuần; thực hiện tốt giáo dục thực hành tâm lí học đường cho học sinh tiểu học, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

- Tiếp tục xây dựng thư viện trường tiểu học thân thiện, xây dựng thư viện tiên tiến; từng bước hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, tự nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học.

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên và nhân viên thư viện về công tác tổ chức hoạt động đọc cho học sinh; dành thời lượng phù hợp cho tiết đọc thư viện; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kĩ thuật, học liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí và tổ chức hoạt động thư viện; huy động sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng trong quá trình tổ chức hoạt động nhằm góp phần xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

1.6. Chỉ đạo dạy và học 2 buổi/ngày

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho điểm Hòa Phước và khối 1,2,5 điểm Nghĩa Phú. Thời lượng tối đa 7 tiết học/ngày theo định hướng sau:

+ Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp. Không giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1,2. Tổ chức cho học sinh tham gia các môn học/hoạt động giáo dục tự chọn, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá.

+ Đối với học sinh khó khăn về học, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm tăng thêm thời lượng học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học, trọng tâm là môn Tiếng Việt.

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức bán trú cho học sinh tiểu học vào năm học 2020-2021.

- Chủ động tham mưu với chính quyền địa phương để có Nghị quyết chuyên đề về phát triển giáo dục của địa phương, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch, tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh xã hội hóa để đảm bảo các điều kiện chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình, sách giáo khoa mới; thực hiện dạy học 2 buổi/ngày; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giảm thiểu tối đa tỉ lệ học sinh lưu ban, không có học sinh bỏ học.

2. Đổi mới công tác quản lí, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

2.1. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học

- Thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong trường tiểu học theo quy định tại Công văn số 2976/BGDĐT-KHTC ngày 15/7/2019 của Bộ GDĐT về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020, Công văn số 1042/SGDĐT-VP ngày 24/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Công văn 621/PGDĐT ngày 26/7/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc đồng phục học sinh và các khoản thu năm học 2019 - 2020.

- Phổ biến đầy đủ Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh đến tất cả phụ huynh được biết. Việc tạo nguồn kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, của trường cần thực hiện theo đúng quy định, không được thu các khoản tiền trái với quy định của Điều lệ. Việc quản lí và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tăng cường kiểm tra công tác thu đầu năm học và kiểm tra xử lí các khoản thu không đúng quy định nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu sai quy định.

- Bộ phận tài chính kế toán xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và Kế hoạch chi kinh phí hoạt động hằng năm cần ưu tiên kinh phí cho hoạt động dạy học của nhà trường.

- Thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; hoàn thiện thông tin trên Chương trình Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

2.2. Phát triển đội ngũ nhà giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

- Phát triển đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học. Tham mưu cấp trên tuyển dụng 01 giáo viên tiểu học, 01 giáo viên Tin học.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục năm 2019. Trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng theo chuẩn, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập đảm bảo chuẩn trình độ đào tạo: Cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên .

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lí và tổ chức dạy học học tích cực cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, triển khai tốt kế hoạch tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

- Tạo điều kiện để tất cả cán bộ quản lí, giáo viên được tham gia các đợt tập huấn năng cao năng lực quản lí, tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”.

- Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường; tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

3. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

3.1. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực để củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

3.2. Đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia

Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia; triển khai công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018. Thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục theo kế hoạch hằng năm.

4. Chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học (Chương trình ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT)

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình quy định tại Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội khoá XIV.

- Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học để đề xuất kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Tham mưu cấp trên tuyển dụng 01 giáo viên tiểu học, 01 giáo viên Tin học.

- Tăng cường đầu tư, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và sẵn sàng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động dạy học.

- Tổ chức cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tham gia tập huấn, bồi dưỡng về Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt đối với lớp 1.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ GDĐT và của tỉnh về đổi mới và phát triển giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, tập trung vào các tin bài về việc chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

IV. CÁC CHỈ TIÊU VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

1. Chất lượng giáo dục:

1.1. Học sinh:

- Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1

- Tỉ lệ học sinh bỏ học: 0%

- Tỉ lệ HS Hoàn thành chương trình lớp học: 98%

- Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học : 100%

- Số lớp tiên tiến: 19/19; số Chi đội mạnh: 7/7

- Tổ chức và tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hội thi do trường, ngành quy định.

1.2 Giáo viên:

- Số tiết dạy tốt: 8-10 tiết/GV/năm

- Số tiết dự giờ: 30t/năm/GV, Tổ phó: 40t/năm, Tổ trưởng: 45t/năm

- Số đồ dùng dạy học tự làm: 1/GV

- Tổ chức thi làm đồ dùng dạy học cấp trường.

- Số đề tài Sáng kiến được công nhận cấp trường: 01-02 đề tài/tổ.

- Số chuyên đề: 4/năm/tổ

- Số giáo viên dạy giỏi cấp trường: 60% tổng số GV của trường.

- Số giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 60% tổng số GVCN của trường.

- Số giáo viên dạy giỏi cấp TP: 02 GV.

  • Thực hiện dân số KHHGĐ : 100%
  • Thực hiện gia đình nhà giáo văn hóa : 100%

2. Danh hiêu thi đua:

- Lao động tiên tiến: 100%; - Chiến sĩ thi đua/CS: 02

- Liên Đội: Mạnh; - Chi đoàn: Vững mạnh

- Công đoàn cơ sở: Vững mạnh;

- Trường: Tập thể Lao động xuất sắc; Đạt chuẩn văn hóa cấp thành phố, An toàn về an ninh trật tự cấp thành phố.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hiệu trưởng tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị. Cụ thể hoá kế hoạch hoạt động cho từng học kỳ, từng tháng, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên. Chỉ đạo niêm yết công khai kế hoạch cụ thể.

- Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng, trưởng các bộ phận và các cá nhân trong đơn vị căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường để cụ thể hóa kế hoạch cho cá nhân phù hợp với nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện, đánh giá sơ kết hoạt động hàng tháng, học kỳ và năm học theo quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thường xuyên, định kì, đột xuất theo yêu cầu của nhà trường và các cấp có thẩm quyền đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời theo quy định./.

 

Nơi nhận :

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (b/cáo);

 

- Các tổ c/môn, tổ VP (t/hiện);

 

- Lưu: VT.

 

 

 

 

Huỳnh Thị Bé Nga

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 05 : 174
Năm 2022 : 946