Công văn số 1670/SGDĐT-QLCL ngày 08/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo

.