PHÒNG GD&ĐT TP CAM RANH               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON CAM LỢI                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 40 /KHTS-MNCL                                     Cam Lợi, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH MẦM NON

NĂM HỌC 2019- 2020

 

 

Căn cứ công văn số 357/KH-PGDĐT ngày 08/5/2019 của PGD&ĐT thành phố Cam Ranh về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non thành phố Cam Ranh năm học 2019 – 2020.

Căn cứ kế hoạch biên chế năm học 2019- 2020, trường mầm non Cam Lợi xây dựng Kế hoạch tuyển sinh mầm non năm học 2019- 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Việc tuyển sinh phải đảm bảo công bằng, khách quan, tạo thuận lợi cho trẻ và cha mẹ trẻ.

Huy động tối đa trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo số trẻ/ lớp theo qui định.

II. NỘI DUNG

  1. Phương thức và Đối tượng tuyển sinh

1.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

1.2.  Đối tượng tuyển sinh: Các cháu trong độ tuổi Mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi.

Là các cháu mẫu giáo sinh năm 2014, năm 2015 và năm 2016, trên địa bàn phường Cam Lợi. Nhà trường ưu tiên nhận số trẻ 5 tuổi ra lớp (sinh năm 2014) theo kế hoạch phổ cập trẻ MN 5 tuổi.

Lưu ý: Nhà trường vẫn xây dựng Kế hoạch tuyển sinh theo các độ tuổi. Nhưng nếu nhà trường nhận đủ số trẻ 5 tuổi theo chỉ tiêu giao 195 cháu/6 lớp thì nhà trường không nhận trẻ các độ tuổi khác.  

2. Độ tuổi tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh: 195 học sinh cho cả 3 độ tuổi/6 lớp ( Cháu sinh năm 2014; năm 2015; năm 2016)

- Đối với cháu 5 tuổi sinh năm 2014 (Lớp 5-6 tuổi) là 4 lớp: 140 học sinh (ưu tiên cho 63 cháu đã học tại trường trong năm học 2018- 2019. Nhà trường chỉ nhận tuyển sinh mới 77 cháu. Những cháu đăng ký học lại PH phải đăng ký học tiếp theo đúng thông báo của trường.

- Đối với lớp 4-5 tuổi sinh năm 2015 là 1 lớp: 30 học sinh

 - Đối với lớp 3- 4 tuổi sinh năm 2016 là 01 lớp: 25 học sinh.

Cụ thể:

- Điểm Lợi Hoà: 2 Lớp bán trú: 01 Lớp 3-4 tuổi 25 cháu (sinh 2016) và 01 lớp 4-5 tuổi 30 cháu (sinh 2015)

- Điểm Lợi Thuỷ: 4 lớp bán trú: 4 lớp 5-6 tuổi: 140 cháu (sinh 2014)

3. Hồ sơ dự tuyển gồm

3.1. Đơn xin nhập học.

3.2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

3.3. Bản photo phiếu tiêm chủng.

3.4. Giấy xác nhận nơi công tác của Bố, mẹ (nếu có)

3.5. Bản photo Hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác nhận tạm trú (Không cần công chứng)

3.6. Bản photo thẻ bảo hiểm y tế.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ tuyển sinh

* Thời gian thông báo: Kể từ ngày 17/6/2019 đến ngày 28/6/2019.

 (Thông báo trên đài phát thanh phường Cam Lợi; Dán thông báo tại trường mầm non Cam Lợi)

* Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh:

Từ 7g00 ngày 01/7/2019 đến hết ngày 05/7/2019 (thời gian có thể thay đổi tùy tình hình thực tế nhận hồ sơ tuyển sinh)

Cụ thể:

- Ngày 01 và ngày 03/7/2019 nhà trường tổ chức nhận hồ sơ cháu 5 - 6 tuổi (sinh 2014). Nếu số cháu đủ theo chỉ tiêu giao thì nhà trường không nhận hồ sơ cháu 4-5 tuổi và cháu 3- 4 tuổi. Còn nếu chưa đủ số cháu theo chỉ tiêu giao thì nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ cháu 4-5 tuổi và cháu 3-4 tuổi.

- Ngày 04/7/2019 nhà trường tổ chức nhận hồ sơ cháu 4 - 5 tuổi (sinh 2015).

Lưu ý: Nhà trường có thể kết thúc nhận hồ sơ trước thời gian qui định nếu số cháu đủ theo chỉ tiêu.

- Ngày 05/7/2019 nhà trường tổ chức nhận hồ sơ cháu 3 - 4 tuổi (sinh 2016).

Lưu ý: Nhà trường có thể kết thúc nhận hồ sơ ttước thời gian qui định nếu số cháu đủ theo chỉ tiêu.

*  Địa điểm nhận hồ sơ:

Tại điểm chính (Lợi Thủy): Số 221 đường Nguyễn Trọng Kỷ, tổ dân phố Lợi Thủy, Phường Cam Lợi, TP Cam Ranh. Từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần vào các giờ hành chính.

5. Hội đồng tuyển sinh làm việc ngày 08/7/2019 đến hết ngày 12/7/2019.

6. Hội đồng tuyển sinh lập danh sách học sinh được tuyển gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 19/7/2019 (theo mẫu qui định).

7. Nhà trường sẽ niêm yết danh sách học sinh được tuyển sinh năm học 2019 - 2020 tại các điểm lớp vào ngày 01/8/2019.

 

Trên đây là Kế hoạch Tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường mầm non Cam Lợi. Đề nghị Hội đồng tuyển sinh nghiêm túc thực hiện đúng theo Kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, các đồng chí cần báo cáo kịp thời cho Lãnh đạo nhà trường để có sự chỉ đạo giải qquyết kịp thời/.

 

Nơi nhận:                                                            TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

- Đảng uỷ, HĐND,UBND Phường;                                           HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐT TP;

- CB truyền thanh phường (t/báo);                                                                (Đã ký)               

- Lưu: VT, HSTS.

 

 

                                                                                                                   Nguyễn Thị Hải Lý