QUYẾT ĐỊNH

 Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai

Năm học 2019 - 2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON CAM LỢI

Căn cứ Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ công văn số 204/PGDĐT ngày 02/3/2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh về việc triển khai thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT;

Căn cứ Kế hoạch 108/KH-MNCL, ngày 24/9/2019 của trường mầm non Cam Lợi về Kế hoạch thực Qui chế công khai trong hoạt động của nhà trường năm học 2019-2020;

Xét nhu cầu và khả năng công tác của CB.GV. NV nhà trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai của trường mầm non Cam Lợi năm học 2019-2020 gồm có các Bà có tên sau: (Danh sách đính kèm)

          Điều 2: Ban Chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai có trách nhiệm xây dựng  Kế hoạch, thu thập đầy đủ, chính xác các nội dung theo biểu mẫu và tiến hành công khai  đúng qui định của Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT.

          Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban phân công.

          Điều 3: Các Bà có tên ở Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG                                                                  

- Như Điều 3 (t/h);

- Lưu: VT, HSCK.                                                                                      Nguyễn Thị Hải Lý