QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dich bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON CAM LỢI

 

Căn cứ công văn số 98/PGDĐT ngày 31/01/2020 của Phòng GD&ĐT Cam Ranh về  tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chuẩn mới của vi rút Corona gây ra;

        Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-MNCL  ngày 03 tháng 02 năm 2020 về Kế hoạch phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Xét đề nghị của tổ Chuyên môn, tổ Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

      Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra gồm các ông(bà) có tên sau: (danh sách kèm theo)

Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ quán triệt, chỉ đạo, đôn đốc CB,GV,NV trong nhà trường tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến các bậc phụ huynh học sinh.

Báo cáo kịp thời tình hình thực tế với lãnh đạo cấp trên khi có những diễn biến mới của dịch bệnh trong trường.

Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi đợt dịch chấm dứt.

      Điều 3. Các bộ phận thành viên liên quan và các ông (bà) có tên ghi lại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ CM (t/h);

- Lưu: VT, HSYT.                                                                             (Đã ký)        

                                                                                                  

                                                                                   Nguyễn Thị Hải Lý

 

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-MNCL ngày     tháng    năm 2020 của Hiệu trưởng trường mầm non Cam Lợi)

SttHọ và tênChức vụNhiệm vụ
1Nguyễn Thị Hải LýHiệu trưởngTrưởng ban
2Nguyễn Thị YếnP.Hiệu trưởngPhó trưởng ban
3Trương Thị KiềuNhân viên y tếThành viên
4Trần Thị Thanh HuyềnChủ tịch CĐThành viên
5Ngô Thị Minh HồngBí thư Chi đoànThành viên
6Trần Thị Thu VânTổ trưởng CM tổ 5-6 tuổiThành viên
7Nguyễn Thị ThùyTổ trưởng CM tổ 3-4 tuổi; 4-5 tuổi; CDThành viên
8Đỗ Thị Thu ThủyTổ trưởng tổ Văn phòngThành viên
9Lê Văn LắmBảo vệThành viên

Tổng cộng danh sách: 09 người./.