QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai của trường mầm non Cam Lợi

Năm học 2019 - 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON CAM LỢI

 

Căn cứ Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ công văn số 204/PGDĐT ngày 02/3/2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh về việc triển khai thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT;

Căn cứ Kế hoạch 108/KH-MNCL, ngày 24/9/2019 của trường mầm non Cam Lợi về Kế hoạch thực Qui chế công khai trong hoạt động của nhà trường năm học 2019-2020.

Theo đề nghị của Hội đồng trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui chế thực hiện công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT  của trường mầm non Cam Lợi từ năm học 2019-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ được sửa đổi bổ sung khi có Quyết định thay thế.

Điều 3. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, các tổ trưởng, các bộ phận liên quan thuộc trường mầm non Cam Lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG                                                                       

   - Nh­ư Điều 3 (t/h);

   - L­ưu: VT, HSCK

                                                                                                                                  Nguyễn Thị Hải Lý