QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ của Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên

trường mầm non Cam Lợi năm học 2019 – 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON CAM LỢI

 

    Căn cứ Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

    Căn cứ Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cam Ranh về việc chuyển loại hình trường Mẫu giáo dân lập thành trường Mẫu giáo công lập, thành phố Cam Ranh;

    Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 qui định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở mầm non công lập.

   Xét nhu cầu và khả năng công tác chuyên môn của CB.GV.NV nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Cam Lợi năm học 2019 - 2020 (Đính kèm bảng phân công).

           Điều 2. Các thành viên trong nhà trường căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công xây dựng Kế hoạch hoạt động, triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với đặc thù công việc và có giải pháp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

           Điều 3. Hội đồng trường và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

           Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:               

 - Như điều 3;                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 - Lưu: VT, HSNS

                                                                                                       Nguyễn Thị Hải Lý