KẾ HOẠCH

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Năm học 2019 – 2020

Thực hiện Công văn số 828/PGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Cam Ranh về việc hướng dẫn công tác pháp chế năm học 2019-2020;

Thực hiện Công văn số 867/PGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Cam Ranh về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-MNCL, ngày 17/9/2019 của trường MN Cam Lợi về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

Trường mầm non Cam Lợi xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2019 - 2020 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các đối tượng một cách thường xuyên, kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên; góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện nếp văn minh, giữ gìn an ninh - trật tự an toàn xã hội.

Gắn công tác phổ biến giáo dục pháp luật với cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm.

2. Yêu cầu

Kế thừa kết quả và kinh nghiệm công tác PBGDPL trong nhà trường thời gian qua, bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác PBGDPL.

Công tác PBGDPL trong nhà trường phải đúng chủ trương, đường lối quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục và Đào tạo.

PBGDPL phải đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện và hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đa dạng các hình thức PBGDPL mới. Việc lựa chọn nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng theo hướng kết hợp thực tiễn, học đi đôi với hành. Ngoài việc cung cấp thông tin pháp luật, công tác PBGDPL còn phải vận động CB,GV,NV và HS chấp hành pháp luật, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

Công tác PBGDPL phải thực hiện phù hợp với đặc điểm xã hội, văn hóa truyền thống, điều kiện thực tế, đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của năm học, lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các phong trào lớn của ngành, của phường; từng bước hoàn thiện công tác PBGDPL một cách đầy đủ, đầu tư hợp lý các điều kiện phục vụ cho công tác này, phối hợp các lực lượng công tác PBGDPL trong và ngoài ngành Gíao dục và Đào tạo tham gia thực hiện.

Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. Gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyệt ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Đối tượng, nội dung

1.2. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

Tập trung phổ biến các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước, pháp luật chuyên ngành; chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, người lao động; quy trình, thủ tục khi thực thi công vụ; các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, quy chế tiếp công dân, các thông tin về tình hình thi hành, chấp hành pháp luật.

1.2. Đối với học sinh

Đối với học sinh thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật thông qua nội dung giáo dục đạo đức, hình thành thói quen phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tinh thần tự giác, tạo tiền đề hình thành ý thức pháp luật.

2. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, tọa đàm trao đổi, tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật do phòng GD tổ chức, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật cho CB, GV, NV.

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên Đài truyền thanh của phường, cổng thông tin giao tiếp địên tử của trường; pa-nô, áp phích, tranh cổ động, niêm yết tại trường.

- Thông qua hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.

- Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể; tủ sách pháp luật của trường, phường, ... tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc xây dựng và thực hiện quy ước của trường, phường, tổ dân phố, khu dân cư.

- Thông qua phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường.

- Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật Việt Nam” của trường, của ngành.

- Kết hợp lồng ghép PBGDPL theo các chuyên đề, lĩnh vực. Phổ biến và nhân rộng các mô hình tuyên truyền pháp luật với chấp hành pháp luật như: Trường học không ma túy và tệ nạn xã hội,…

- Huy động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia tuyên truyền PBGDPL; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tuyên truyền, PBGDPL.

- Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà cơ sở giáo dục có thẩm quyền có thể áp dụng để đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Thời gianNội dungHình thức

Tháng

8/2019

- Điều lệ MN: Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT

- Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2018 Qui định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các CSGDMN, GDPT.

- Thông tư sô 06/2019/TT-BGDĐT ngày 14/12/2019 Qui định Qui tắc ứng xử trong cơ sở GDMN.
Bản tin; Họp HĐSP; đọc trực tiếp tủ sách pháp luật.

Tháng

9/2019

- Luật phổ biến giáo dục pháp luật

- Bộ luật lao động

- Luật trẻ em

- Luật giáo dục Quốc phòng, an ninh

Đăng website  trường; Bản tin; Họp HĐSP; đọc trực tiếp tủ sách pháp luật.

Tháng

10/2019

- Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Hưởng ứng “Ngày pháp luật” Việt Nam.

- Luật giao thông đường bộ

 - Luật BHXH

- Luật phòng chống thiên tai
Đăng website  trường; Bản tin; Họp HĐSP; đọc trực tiếp tủ sách pháp luật.

Tháng

11/2019

- Luật vệ sinh ATTP

- Luật phòng chống tham nhũng năm 2018.

- Luật tố cáo; Luật khiếu nại.

- Luật phòng cháy chữa cháy sử đổi bổ sung năm 2013.
Đăng website  trường; Bản tin; Họp HĐSP; đọc trực tiếp tủ sách pháp luật.

Tháng

12/2019

- Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Luật Kiến trúc.

- Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015.

- Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.
Đăng website  trường; Bản tin; Họp HĐSP; đọc trực tiếp tủ sách pháp luật.

Tháng

01/2020

- Luật Quản lý thuế.

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012

- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

- Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn.
Đăng website  trường; Bản tin; Họp HĐSP; đọc trực tiếp tủ sách pháp luật.

Tháng

02/2020

- Luật Đầu tư công.

- Nghị quyết bổ sung một điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc Hội về thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 29-NQ/TW; Quyết định số 2653/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2014 ban hành kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW
Đăng website  trường; Bản tin; Họp HĐSP; đọc trực tiếp tủ sách pháp luật.

Tháng

3/2020

- Luật Thi hành án hình sự.

- Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua Khen thưởng.
Đăng website  trường; Bản tin; Họp HĐSP; đọc trực tiếp tủ sách pháp luật.

Tháng

4/2020

- Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.
Đăng website  trường; Bản tin; Họp HĐSP; đọc trực tiếp tủ sách pháp luật.

Tháng

5/2020

- Luật sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

- Nghị quyết thành lập Đoàn giáo sát :Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.

- Luật xây dựng

- Luật nhà ở

 

Đăng website  trường; Bản tin; Họp HĐSP; đọc trực tiếp tủ sách pháp luật.

 

* Ghi chú: Ngoài những nội dung phổ biến GDPL nêu trên, trong năm học nhà trường sẽ bổ sung phổ biến kịp thời những văn bản mới có liên quan đến công tác của ngành học, những Luật mới, Luật sửa đổi bổ sung cho toàn thể đội ngũ CBGVNV.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2019 – 2020 tại đơn vị đạt hiệu quả.

- Bố trí, phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, tổ chức, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Lựa chọn các nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp để công tác phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực như: Thông tư liên tịch sô 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về danh mục khung VTVL và định mức số người làm việc CS GDMN; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua Khen thưởng, Luật giáo dục, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Hiến pháp 2013, Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011; Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 được sửa đổi, bổ sung năm 2012; …

- Củng cố và nâng cao hiệu quả khai thác Tủ sách pháp luật.

- Tổ chức tốt “Ngày Pháp luật Việt Nam” gắn với phong trào thi đua “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

- Thực hiện công tác Báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2019 – 2020 về phòng GD&ĐT.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2019 - 2020 của Trường mầm non Cam Lợi. Đề nghị toàn thể CB,GV,NV nhà trường nghiêm túc thực hiện./

 

Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- CB,GV,NV MNCL (t/h);

- Website trường;

- Lưu: VT, HSPBPL                                                                                                     Nguyễn Thị Hải Lý