KẾ HOẠCH

Công tác kiểm tra nội bộ năm học  2019 - 2020

Căn cứ công văn số 770/PGDĐT-GDMN ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cam Ranh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch số 89/KH-MNCL ngày 17 tháng 9 năm 2019 của trường mầm non Cam Lợi về kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Căn cứ công văn số 878/PGDĐT ngày 15/10/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cam Ranh về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học;

Trường mầm non Cam Lợi xây dựng Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2019- 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Công tác kiểm tra nội bộ (CTKTNB) là một hoạt động quản lý thường xuyên của Hiệu trưởng, là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới giáo dục.

  - Qua hoạt động kiểm tra: đánh giá đúng thực trạng của nhà trường, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm của từng cá nhân, bộ phận; nhằm đôn đốc, thúc đẩy các hoạt động dạy và học; nâng cao chất lượng nhiệm vụ được giao của các cá nhân, bộ phận; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý; là cơ sở giúp thủ trưởng đơn vị đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, xếp loại thi đua, bố trí, sắp xếp đội ngũ hợp lý nhằm phát huy tối đa năng lực của từng tổ chức, cá nhân trong đơn vị.         

- Củng cố và thiết lập trật tự kỷ cương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trong trường học. Phát hiện những nhân tố tích cực để nhân rộng; đưa ra những giải pháp kịp thời nhằm chỉ đạo, thúc đẩy, điều hành công tác quản lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các cơ sở giáo dục.

2. Yêu cầu

- Đánh giá đúng các ưu điểm và khuyết điểm của từng cá nhân, bộ phận để kịp thời động viên, giúp cho giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Hoạt động KTNB trường học phải bảo đảm mọi hoạt động trong nhà trường vẫn diễn ra bình thường; đảm bảo đánh giá chính xác, khách quan, phản ánh đúng thực trạng của đối tượng được kiểm tra, tránh định kiến, hình thức, qua loa; công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên, theo đúng kế hoạch.

- Hồ sơ kiểm tra được lưu giữ đầy đủ, các biên bản kiểm tra phải được ghi chép đầy đủ, cụ thể, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra và được lưu giữ có tính hệ thống.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra thường xuyên

1.1. Kiểm tra các hoạt động của nhà trường

- Kiểm tra các vấn đề nóng, xã hội quan tâm: công tác thu - chi tài chính; dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường; đạo đức nhà giáo …

- Về xây dựng đội ngũ: số lượng và cơ cấu; chất lượng (nguồn đào tạo, trình độ tay nghề, thâm niên); các hoạt động phối hợp của tập thể sư phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy của nhà trường; nền nếp hoạt động (tổ chức, trật tự kỷ cương, kế hoạch); công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng; kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên.

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính: việc xây dựng, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất (đất đai, khối phòng học, phòng bộ môn, khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính - quản trị; dụng cụ thể dục thể thao, sân chơi, bãi tập, khu vệ sinh, khu để xe, khu bán trú (nếu có). Việc xây dựng cảnh quan trường học, vệ sinh học đường, môi trường sư phạm. Công tác tài chính (chế độ kế toán, tài chính, công khai các nguồn thu chi trong ngân sách và các nguồn huy động khác); việc thực hiện công tác y tế trường học.

- Về công tác mua sắm, sử dụng và quản lý tài sản; công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống thiên tai; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng,

chống tham nhũng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý dạy thêm, học thêm.

- Về công tác thành lập và hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường; việc xây dựng quy tắc ứng xử trong trường học và xây dựng môi trường văn hóa trong trường học. Việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và quản lý

- Về kế hoạch phát triển giáo dục: thực hiện chỉ tiêu số lượng học sinh từng khối lớp và toàn trường; thực hiện phổ cập giáo dục; thực hiện quy chế tuyển sinh; duy trì sĩ số, chống lưu ban bỏ học và hiệu quả đào tạo.

- Về hoạt động và chất lượng giáo dục, đào tạo: hoạt động và chất lượng giáo dục đạo đức học sinh; thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục

đạo đức trong và ngoài giờ lên lớp; hoạt động của giáo viên chủ nhiệm; hoạt động của Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Sao Nhi đồng và các tổ chức khác trong và ngoài nhà trường đối với giáo dục học sinh. Việc kết hợp giáo dục giữa  nhà trường,gia đình và xã hội. Kết quả giáo dục đạo đức học sinh. Công tác tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật (nếu có).

- Hoạt động và chất lượng giảng dạy, học tập các bộ môn văn hóa và các mặt giáo dục khác: thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giảng dạy các bộ môn văn hóa. Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch các hoạt động giáo dục lao động, hướng nghiệp và dạy nghề; giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, giáo dục ngoài giờ lên lớp. Thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên; việc đổi mới phương pháp dạy và học; đổi mới kiểm tra đánh giá; chất lượng giảng dạy của giáoviên; kết quả học tập của học sinh.

1.2. Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học

- Việc quán triệt, triển khai: công tác tiếp nhận văn bản chỉ đạo; tổ chức quán triệt, tuyên truyền; công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, quy chế, tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ, công tác phối hợp.

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục: thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành, trong phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên và người lao động; tổ chức các cuộc họp, giao ban, hội nghị; mối quan hệ giữa người đứng đầu với cơ quan cấp trên, với cơ quan, đơn vị, cá nhân cấp dưới.

- Trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong cơ sở giáo dục đối với việc thực hiện quy chế dân chủ.

- Tổ chức đánh giá định kỳ, sơ kết, tổng kết, chế độ báo cáo theo quy định.

2. Kiểm tra theo kế hoạch

2.1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên (Kiểm tra toàn diện)

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non, các văn bản hướng dẫn của cấp trên, tình hình thực tế của đơn vị, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên một cách hợp lý, thiết thực nhằm đánh giá đúng phẩm chất năng lực của giáo viên; đảm bảo số lượng kiểm tra bằng 30% tổng số giáo viên toàn trường. Trong đó tập trung vào các nội dung sau:

2.1.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Nhận thức tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành quy chế của ngành, quy định của đơn vị, quy định về những điều giáo viên không được làm; đảm bảo số lượng ngày, giờ, công lao động.

- Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; quan hệ với các đồng nghiệp, sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh, và nhân dân; tinh thần đoàn kết, thái độ phục vụ nhận dân, người học...

2.1.2. Thực hiện quy chế chuyên môn

- Hồ sơ của giáo viên theo quy định.

- Việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.

- Soạn bài gắn với việc việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá: đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, gắn với đặc thù cấp học, tích hợp liên môn, gắn khoa học bộ môn với thực tiễn đời sống, đa dạng hóa việc tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp và định hướng hoạt động học cho người học; đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đánh giá năng lực người học.

- Việc tổ chức thí nghiệm, thực hành, sử dụng thiết bị dạy học (kiểm tra trực tiếp hoặc gián tiếp, đối chiếu kế hoạch dạy học với hồ sơ của bộ phận quản lý thiết bị thí nghiệm, giáo án); việc tự làm đồ dùng dạy học.

- Việc tham gia sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn; thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

- Khả năng phát triển của giáo viên: về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, các hoạt động phong trào, hoạt động xã hội ...

2.1.3. Việc giảng dạy của giáo viên qua các tiết dự giờ  

- Kiểm tra giờ lên lớp: khi dự giờ, cán bộ kiểm tra cần lập phiếu dự giờ (phiếu này sẽ lưu trong hồ sơ kiểm tra), nhận xét giờ dạy theo quan điểm phân tích hiệu quả hoạt động học của học sinh, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh của giáo viên về thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng, các năng lực, phẩm chất cần phát triển theo đặc thù tiết học (thể hiện trong việc biên soạn câu hỏi/bài tập, thiết kế tiến trình dạy học, tổ chức dạy học), cần bám sát chỉ đạo của cấp trên về hướng dẫn đánh giá giờ dạy theo định hướng đổi mới cấp học.

- Kết quả giảng dạy: kết quả khảo sát của giáo viên dự giờ

2.2. Kiểm tra chuyên đề giáo viên

Những giáo viên không được kiểm tra tại mục 2.1 (về việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên) sẽ được kiểm tra chuyên đề; bảo đảm số lượng kiểm tra tối thiểu bằng 30% tổng số giáo viên toàn trường. Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, Hiệu trưởng chọn một số nội dung trọng tâm để kiểm tra, cụ thể:

- Kiểm tra trình độ nghiệp vụ sư phạm.

- Kiểm tra về thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy.

- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, giáo án.

- Kiểm tra việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, công tác bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Việc thực hiện quy định dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

- Việc thực hiện thí nghiệm thực hành, sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học.

- Việc thực hiện các nhiệm vụ khác được giao ...

2.3. Kiểm tra hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn

- Công tác quản lý của Tổ trưởng, Tổ phó; việc xây dựng, thực hiện kế hoạch của tổ, nhóm, kế hoạch dạy học của từng môn (đã được phê duyệt).

- Về chất lượng dạy học của tổ, nhóm chuyên môn; việc sinh hoạt chuyên môn; thực hiện quy định về chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển đội ngũ, tham gia bồi dưỡng và tự bồi dưỡng...

- Việc quản lý, phân công dạy thay, dạy bù; công tác quản lý chuyên môn; bồi dưỡng học sinh; ngoại khóa, thực hành...

- Việc soạn bài, chấm bài; làm đồ dùng dạy học; công tác sáng kiến,  nghiên cứu khoa học; thao giảng, dự giờ; sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học...

2.4. Kiểm tra hoạt động của bộ phận y tế học đường

- Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, các loại hồ sơ theo quy định.

- Kế hoạch mua sắm, bổ sung cơ số thuốc đáp ứng nhu cầu sơ cứu ban đầu

và thanh lý khi hết hạn.

- Việc bảo quản, sắp xếp trang thiết bị hợp lí.

- Việc thực hiện sơ cấp cứu ban đầu.

- Việc thực hiện giờ giấc, tinh thần, thái độ làm việc.

2.5. Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư

- Kiểm tra việc soạn thảo, lưu trữ công văn đi, công văn đến.

- Kiểm tra việc quản lý con dấu.

- Kiểm tra việc quản lý các hồ sơ, sổ sách hành chính, giáo vụ (sổ đăng bộ; sổ gọi tên ghi điểm; học bạ; sổ quản lý phát văn bằng, chứng chỉ; sổ theo dõi phổ cập giáo dục; sổ theo dõi học sinh chuyển đi chuyển đến; sổ nghị quyết của nhà trường; sổ khen thưởng, kỷ luật học sinh; sổ lưu trữ các văn bản, công văn và các loại hồ sơ sổ sách khác theo Điều lệ từng cấp học).

- Kiểm tra việc quản lý, thiết bị, văn phòng phẩm.

- Việc thực hiện giờ giấc, tinh thần, thái độ làm việc.

2.6. Kiểm tra công tác tài chính, kế toán

- Việc lập kế hoạch thu, chi sử dụng các nguồn tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ; việc ghi chép trên chứng từ, trên sổ sách kế toán; kiểm tra đối chiếu kết quả, số lượng tiền thu, chi trong ngân sách và ngoài ngân sách; kiểm tra việc chấp hành các thể lệ, chế độ, nguyên tắc kế toán tài chính và thu nộp ngân sách; việc công khai minh bạch tài chính, tài sản theo quy định. Công tác mua sắm, sử dụng và quản lý tài sản.

2.7. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản

- Kiểm tra khuôn viên, đất đai, cảnh quan, môi trường, khối phòng hành chính, khối phòng học, kho, nhà vệ sinh...

- Kiểm tra bàn ghế, bảng, giá sách, tủ ...

- Kiểm tra thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học, phương tiện dạy học ...

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng, sắp xếp khối phòng phục vụ học tập như: phòng thí nghiệm, thực hành, phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ, phòng giáo dục nghệ thuật...

2.8. Kiểm tra công tác nội trú, bán trú

- Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ bán trú, nội trú; hoạt động của bộ phận nuôi dưỡng, chăm sóc. Kiểm tra khu vực bếp nấu, nhà ăn; việc mua, quản lý lương thực, thực phẩm; việc nấu các món ăn, chia khẩu phần ăn; việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cho học sinh; nơi nghỉ ngơi cho học sinh; khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên; kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc...

2.9. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ, phục vụ

- Kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong hợp đồng lao động, trong đó lưu ý công tác bảo vệ cơ quan, bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự trường học,việc giữ gìn vệ sinh môi trường, công tác phục vụ.

2.10. Kiểm tra hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh

- Kiểm tra việc tổ chức lớp học; nhiệm vụ của học sinh được quy định trong Điều lệ nhà trường.

- Việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp và các tổ chức trong nhà trường.

- Kiểm tra trang phục, nề nếp học tập, sách vở, tài liệu, đồ dùng học tập.

3. Kiểm tra đột xuất

 cánhân có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật, của ngành và đơn vị hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

4. Tự kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch năm học, học kỳ, hàng quý và hàng tháng của thủ trưởng đơn vị, của các bộ phận; việc thực hiện kế hoạch các mặt giáo dục; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác quản ly, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phát triển đội ngũ; công tác chỉ đạo, quản lý hành chính, tài chính, tài sản; việc thực hiện công khai minh bạch theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công tác KTNB nhà trường; việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của cơ sở giáo dục; công tác xã hội hóa giáo dục...

- Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện việc đánh giá theo chuẩn đối với giáo viên, hiệu trưởng.

5. Kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng chống tham nhũng (PCTN), phổ biến giáo dục pháp luật

- Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC: kiểm tra việc xây dựng hồ sơ tiếp công dân, sổ theo dõi đơn thư KNTC, ghi chép theo quy định; bố trí địa điểm tiếp công dân phù hợp (có nội quy phòng tiếp dân, nơi tiếp dân, lịch phân công trực tiếp công dân, quy chế tiếp công dân, tiếp nhận xử lý và giải quyết đơn thư KNTC...); thiết lập hồ sơ vụ việc giải quyết KNTC (nếu có) đúng quy định; việc thực hiện kê khai, xử lý thông tin về thu nhập cá nhân.

- Công tác PCTN: kiểm tra việc xây dựng kế hoạch thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của cơ sở giáo dục, việc xây dựng các quy định, quy chế của đơn vị theo yêu cầu của công tác PCTN (kế hoạch thực hiện Luật PCTN, quy chế làm việc, quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản l. tài sản, công khai các hoạt động của đơn vị theo quy định); việc xây dựng hồ sơ, sổ sách và cập nhật, ghi chép theo quy định...

- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL): kiểm tra việc xây dựng kế

hoạch, việc thành lập, kiện toàn ban phổ biến GDPL; việc triển khai tổ chức thực hiện (nội dung, hình thức, đối tượng, thành phần, thời gian phổ biến, việc lưu trữ các văn bản pháp luật đã phổ biến, các minh chứng đã triển khai thực hiện).

III. CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA

Lịch KTNB hàng tháng

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tổ chức kiểm tra từng nội dung theo lịch đã xây dựng;

- Hàng tháng tổng hợp kết quả kiểm tra, công khai kết quả kiểm tra trong

cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường;

- Tổng hợp kết quả kiểm tra trong học kì 1 và trong cả năm học, báo cáo về

Phòng GD&ĐT (qua bộ phận Kiểm tra – Pháp chế).

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường năm học 2019-2020 của trường mầm non Cam Lợi. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường ra sức phấn đấu để hoàn thành tốt Kế hoạch đề ra./.     

Nơi nhận:                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG                           

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- Các PHT, tổ CM, VP, đoàn thể (để th/hiện)  

- Lưu: HS KTNB, VT.                                                                                    Nguyễn Thị Hải Lý