Ban lãnh đạo
 • Lê Văn Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Toán-Hóa
  • Email:
   lvhieu.c3lhphong@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sinh-Thể dục
  • Email:
   nvlien.c3lhphong@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Đức Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Lý-Địa-Công nghệ
  • Email:
   ndthanh.c3lhphong@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ trưởng tổ Anh-Tin
  • Email:
   ntthanh.c3lhphong@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Hải Âu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn-Sử-GDCD
  • Email:
   phau.c3lhphong@khanhhoa.edu.vn