Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Quốc Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0905.490.666
  • Email:
   nqdat.c3lhphong@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Thanh Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   0975.200.446
  • Email:
   tttlam.c3lhphong@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Đức Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy viên
  • Điện thoại:
   0905.490.666
  • Email:
   ndthanh.c3lhphong@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Email:
   ltha.c3lhphong@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Email:
   ltnguyet.c3lhphong@khanhhoa.edu.vn
 • Võ Duy Luân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Email:
   vdluan.c3lhphong@khanhhoa.edu.vn
 • Hồ Thúc Kỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Email:
   htky.c3lhphong@khanhhoa.edu.vn
 • Võ Thị Thùy Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0986.796.991
  • Email:
   vttkhuong.c3lhphong@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Minh Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Email:
   lmhieu.c3lhphong@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Văn Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Email:
   lvhieu.c3lhphong@khanhhoa.edu.vn