Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Quốc Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0905490666
  • Email:
   nqdat.c3lhphong@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Thanh Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0975200446
  • Email:
   tttlam.c3lhphong@khanhhoa.edu.vn